"Urlaub" auf Schwedisch


Urlaubsemester


Beispieltexte mit "Urlaub"

bezahlter Urlaubbetald ledighet
unbezahlter Urlaubobetald ledighet
Urlaub aus sozialen Gründenledighet av sociala skäl
Urlaub im dienstlichen interesseEntledigande i tjänstens intresse
Urlaub bedarf der vorherigen Genehmigung der Direktion/des Referates, der der ANE zugewiesen ist.Ledigheten skall godkännas i förväg av det direktorat/den enhet där den nationella experten tjänstgör.
Dieser Urlaub ist keine Disziplinarmaßnahme.Sådant entledigande ska inte utgöra någon disciplinåtgärd.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Für den Urlaub im dienstlichen Interesse gelten folgende Vorschriften:För entledigande i tjänstens intresse ska följande regler gälla:
Dieser Urlaub kann nicht über die Laufzeit des Vertrags des Bediensteten hinaus andauern.Ledigheten ska inte vara längre än till utgången av anställningskontraktet.
Der Urlaub muss jedoch mindestens einen Zeitabschnitt von zwei aufeinanderfolgenden Wochen umfassen."Den måste dock bestå av minst en period av två sammanhängande veckor.”
Der Urlaub muss jedoch mindestens einen Zeitabschnitt von zwei aufeinander folgenden Wochen umfassen.Den måste dock bestå av minst en period av två sammanhängande veckor.
langfristige vergütete Dienstfreistellungen wie Sonderurlaub nach langjähriger Dienstzeit oder Urlaub zur persönlichen Weiterbildung;Långvarig betald frånvaro, såsom ledighet för dem som varit anställda under lång tid och tjänstledighet (sabbatsår).
langfristige, vergütete Dienstfreistellungen wie Sonderurlaub nach langjähriger Dienstzeit oder Urlaub zur persönlichen Weiterbildung;Långvarig betald frånvaro, såsom ledighet för dem som varit anställda lång tid och tjänstledighet (sabbatsår).

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Krankheitsurlaubsjukledighet
Mutterschaftsurlaubmammaledighet
Bildungsurlaubledighet för utbildning
Erziehungsurlaubföräldraledighet
Sonderurlaubsärskild ledighet
die Dauer des bezahlten Urlaubs,längden på den eventuella betalda semestern,
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Jahresurlaub, Sonderurlaub und FeiertageSemester, särskild ledighet och allmänna helgdagar
Beurlaubung wegen politischer Betätigungledighet för politisk verksamhet
Nach Korrektur um Krankheit, Mutterschaftsurlaub usw.Efter justeringar för sjukskrivningar, föräldraledighet etc.
Der Elternurlaub kann auf Vollzeit- oder Halbzeitbasis genommen werden.Ledigheten kan tas ut som hel eller halv ledighet.
Außer dem Jahresurlaub kann dem Beamten auf Antrag Dienstbefreiung gewährt werden.Utöver den årliga ledigheten får en tjänsteman efter ansökan beviljas särskild ledighet.
Außer dem Jahresurlaub kann dem Bediensteten auf Antrag Dienstbefreiung gewährt werden.Utöver den årliga ledigheten kan en anställd efter ansökan beviljas särskild ledighet.