"Transportmittel" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Transportmitteltransportmedel

Beispieltexte mit "Transportmittel"

Transportmittel für die Überstellung der Person in den zuständigen Mitgliedstaat:Transportsätt för att överföra personen till ansvarig medlemsstat:
Transportmittel müssen über ein angemessenes Ableitungssystem verfügen, optimale Lebensbedingungen gewährleisten und die Muscheln wirksam vor Verunreinigungen schützen.Transportmedlet skall tillåta lämplig avrinning, vara utrustat för att ge bästa möjliga överlevnadsvillkor och ge ett effektivt skydd mot kontaminering.
Verladen auf die TransportmittelLastning på transportmedel
Eigenes Transportmittel des Versenders?Avsändarens egen transport?
Paletten und ähnliche stapelfähige Transportmittel aus Eisen oder StahlLastpallar och liknande artiklar av järn eller stål
Wenn nein, geben Sie an, welche Verkehrs- und Transportmittel beihilfefähig sind:Om nej, ange vilka transportmedel eller vilken transportutrustning som är stödberättigande:
Zahl der Ausfuhranmeldungen, bei denen die Ausfuhrzollstelle das Transportmittel oder das Packstück nicht verschlossen hat.Det antal exportdeklarationer för vilka exporttullkontoret inte förseglat transportmedlet eller förpackningarna.
Falls Sie eigene Transportmittel einsetzen, müssen Sie nachweisen, dass Ihre Fahrer eine Schulung des erforderlichen Niveaus erhalten haben.Om du använder egna transportmedel måste du kunna visa att dina chaufförer har genomgått föreskriven fortbildning.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

in loser Schüttung (direkte Verladung in ein Transportmittel).I lös vikt (lastade direkt i ett transportfordon).
Betreten einschlägiger Räumlichkeiten, Betriebsstätten oder Transportmittel;Bereda sig tillträde till relevanta lokaler, utelandningsplatser eller transportmedel.
Betreten von Flugplätzen, relevanter Räumlichkeiten, Betriebsstätten oder anderer relevanter Bereiche und Transportmittel;få tillträde till flygplatser, relevanta lokaler, driftställen och andra relevanta områden eller transportmedel,