"Tätigkeitsbericht" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Tätigkeitsberichtverksamhetsberättelse

Beispieltexte mit "Tätigkeitsbericht"

Konsolidierter jährlicher TätigkeitsberichtKonsoliderad årlig verksamhetsrapport
Das EIT beschließt bis zum 30. Juni jedes Jahres einen jährlichen Tätigkeitsbericht.EIT ska anta en årlig rapport senast den 30 juni varje år.
Jeder Beirat übermittelt der Kommission und den beteiligten Mitgliedstaaten jährlich seinen Haushaltsplan und einen Tätigkeitsbericht.Varje rådgivande nämnd ska årligen översända sin budget och sin verksamhetsrapport till kommissionen och till berörda medlemsstater.
Jährlicher Tätigkeitsbericht 2011, S. 122.Årlig verksamhetsrapport för 2011, s. 122.
Der allgemeine Tätigkeitsbericht wird veröffentlicht;Den allmänna rapporten skall offentliggöras.
Jährlicher Tätigkeitsbericht von ACER 2011, S. 85-91.Acers årliga verksamhetsrapport för 2011, s. 85–91.
Die Kommission veröffentlicht alljährlich einen Tätigkeitsbericht über alle Maßnahmen der Außenhilfe.Kommissionen ska varje år offentliggöra en verksamhetsrapport för allt bistånd till tredjeland.
Der Direktor erstellt einen jährlichen Tätigkeitsbericht des Instituts bis zum 31. März des folgenden Jahres.Direktören ska utarbeta en årlig rapport om institutets verksamhet senast den 31 mars påföljande år.
Er erstellt jährlich den Entwurf eines Arbeitsprogramms und einen Tätigkeitsbericht und legt diese dem Verwaltungsrat vor.Varje år utarbeta ett utkast till arbetsprogram och en verksamhetsrapport och lägga fram dem för styrelsen.
Der interne Rechnungsprüfer nimmt Kenntnis vom jährlichen Tätigkeitsbericht sowie von den übrigen identifizierten Informationen.Internrevisorn skall ta del av den årliga verksamhetsrapporten och av andra uppgifter som fastställts.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Tätigkeitsberichte der GeneraldirektorenGeneraldirektörernas verksamhetsrapporter
Annahme des jährlichen Tätigkeitsberichts;godkänna den årliga verksamhetsrapporten,
GD AGRI, Jährlicher Tätigkeitsbericht, Seite 79.GD Jordbruks årliga verksamhetsrapport, s. 79.
Inhalt des Arbeitsprogramms und des TätigkeitsberichtsInnehållet i arbetsprogrammet och i verksamhetsrapporten
eine Evaluierung des jährlichen Tätigkeitsberichts jeder Agentur,en utvärdering av den årliga verksamhetsrapporten för varje byrå,
die Erstellung des jährlichen Arbeitsprogramms des Instituts sowie des jährlichen Tätigkeitsberichts des Instituts;utarbetande av institutets årliga arbetsprogram samt årsrapporten om institutets verksamhet,
Ein gemeinsamer Tätigkeitsbericht wird dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission mindestens alle drei Jahre übermittelt.En gemensam verksamhetsrapport ska översändas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen åtminstone vart tredje år.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System