"Strafverfolgung" auf Schwedisch


Strafverfolgungallmänt åtal


Beispieltexte mit "Strafverfolgung"

unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung,åtal eller straff som är oproportionerliga eller diskriminerande,
Was sind die Höchststrafen im Fall einer Strafverfolgung betrügerischer Aktivitäten?Vilket är det strängaste straffet för bedrägeri?
Schutz der für die Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung verarbeiteten personenbezogenen DatenSkydd av personuppgifter för brottsbekämpande ändamål
Effiziente Strafverfolgung von Angehörigen der Vollzugsorgane, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben.Ta itu med misshandel som begås av rättsvårdande organ, genom effektivt åtal av förövarna.
Gewährleistung der Strafverfolgung von Polizeibeamten, die an Korruption oder anderen Straftaten beteiligt sind.Sörja för att poliser som är inblandade i korruption och annan brottslig verksamhet ställs inför rätta.
Überwachte die Strafverfolgung aller Personen, die nach der Unterdrückung der friedlichen Proteste vom 19. Dezember 2010 inhaftiert waren.Han övervakade förföljelsen av alla personer som kvarhölls i samband med repressionen mot de fredliga demonstrationerna den 19 december 2010.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

nationale Strafverfolgungsbehörden unddet egna landets nationella brottsbekämpande myndigheter, och
Zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken benannte Behörden der MitgliedstaatenMedlemsstaternas utsedda myndigheter för brottsbekämpande ändamål
Zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken zugangsberechtigte Prüfstellen der MitgliedstaatenMedlemsstaternas kontrollmyndigheter för brottsbekämpande ändamål
VERFAHREN FÜR DEN ABGLEICH UND DIE ÜBERTRAGUNG VON DATEN FÜR GEFAHRENABWEHR- UND STRAFVERFOLGUNGSZWECKEFÖRFARANDE FÖR JÄMFÖRELSE OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER FÖR BROTTSBEKÄMPANDE ÄNDAMÅL
Für die Bekämpfung der Kfz-Kriminalität sind die Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten zuständig.Att bekämpa fordonsbrottslighet är en uppgift för medlemsstaternas brottsbekämpande organ.
Der Vorsitz erstattet dem Rat Bericht über die bei der einschlägigen praktischen Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden erzielten Fortschritte.Ordförandeskapet skall rapportera till rådet om hur det berörda praktiska samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna fortlöper.