"Sozialpartner" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Sozialpartnerarbetsmarknadspart

Beispieltexte mit "Sozialpartner"

Konsultation der SozialpartnerSamråd med arbetsmarknadens parter
Ergebnisse der Konsultationen und Benennung der beteiligten Behörden und Einrichtungen sowie der Wirtschafts- und SozialpartnerResultat från överläggningar, samt uppgifter om samverkande myndigheter och organ samt ekonomiska och sociala aktörer
Die Sozialpartner geben ihre Stellungnahme innerhalb von drei Monaten ab.Arbetsmarknadens parter skall avge sitt yttrande inom tre månader.
Die Mitgliedstaaten können diese Liste — gegebenenfalls nach Anhörung der Sozialpartner — ändern.Medlemsstaterna får, i lämpliga fall efter samråd med arbetsmarknadens parter, ändra den förteckningen.
Die Sozialpartner haben die wichtige Funktion, die Umstrukturierung zu antizipieren und zu deren Bewältigung beizutragen.Arbetsmarknadens parter har en viktig uppgift när det gäller att föregripa och bidra till hanteringen av omstruktureringar.
Diese Bewertung berücksichtigt die Standpunkte der Vertreter des Eisenbahnsektors, der Sozialpartner und der Verbraucherverbände.I utvärderingen skall åsikterna hos företrädare för järnvägssektorn, för arbetsmarknadens parter och för kundorganisationer beaktas.
Förderung der Entwicklung der Zivilgesellschaft einschließlich der Organisationen der Sozialpartner und ihrer aktiven Beteiligung an Entscheidungsprozessen.Främja utvecklingen av det civila samhället, bl.a. arbetsmarknadsorganisationerna och deras aktiva deltagande i beslutsprocessen.
Weitere Förderung der Entwicklung der Zivilgesellschaft einschließlich der Organisationen der Sozialpartner und ihrer Beteiligung an Entscheidungsprozessen.Ytterligare främja utvecklingen av det civila samhället, bl.a. arbetsmarknadsorganisationerna och deras deltagande i beslutsprocessen.
Zum Fahrtenschreiberforum werden Beteiligte, Vertreter der Fahrzeughersteller, Fahrtenschreiberhersteller, Sozialpartner und der Europäische Datenschutzbeauftragte eingeladen.Intressenter, företrädare för fordonstillverkare, färdskrivartillverkare, arbetsmarknadens parter och Europeiska datatillsynsmannen ska bjudas in till färdskrivarforumet.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Sozialpartnerorganisationen und andere interessierte Parteien.arbetsmarknadens parter och andra berörda parter.
Wirtschafts- und Sozialpartnern, undNäringslivets och arbetsmarknadens organisationer.
Beziehungen zwischen den Sozialpartnernarbetsmarknadsrelationer
Die Audit-Ergebnisse sollten Arbeitnehmervertretern und Sozialpartnern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.Lönerevisionen bör på begäran lämnas ut till arbetstagarorganisationer och arbetsmarknadens parter.
Zahl der Projekte, die teilweise oder gänzlich von Sozialpartnern oder Nichtregierungsorganisationen durchgeführt werdenAntalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer.
Um die Reformen voranzubringen und abzugrenzen, wurden breit angelegte Konsultationen mit Politik- und Sozialpartnern aufgenommen.Det pågår ett brett samråd med politiska och sociala partner som syftar till att bättre definiera och skynda på de nu pågående reformerna.