"Reproduktion" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Reproduktionreprografi

Beispieltexte mit "Reproduktion"

Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und ReproduktionStödja förberedelserna för brunst och fortplantning
Vorschriften über die Reproduktion von Euro-BanknotenRegler för reproducering av eurosedlar
Reproduktion bitte unbedingt die Anweisungen im Abschnitt „Technische Beschreibung des Logos“ befolgen.Vid reproduktion i mindre skala ska instruktionerna i avsnittet ”Tekniska specifikationer för den grafiska symbolen” följas.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Reproduktionen von Waffen mit glattem Lauf, deren Originale vor 1890 hergestellt wurden,Reproduktioner av slätborrade vapen där originalen tillverkades före 1890.
Reproduktionen von Gewehren und Kombinationsgewehren, deren Originale vor 1890 hergestellt wurden,Reproduktioner av gevär och kombinationsvapen där originalen tillverkades före 1890.
reproduktionstoxischer Stoff der Kategorie 1 oder 2 oder mit Wirkungen auf oder über die Laktation,reproduktionstoxiska för människor i kategori 1 eller 2, eller med effekter på eller via amning,
Reproduktionsuntersuchung mit Regenwürmern oder anderen nicht zu der Zielgruppe gehörenden BodenwirbellosenReproduktionsstudie med daggmask eller andra marklevande ryggradslösa djur som inte är målorganismer
Reproduktionen von Gewehren, Waffen mit glattem Lauf und Kombinationsgewehren, deren Originale vor 1890 hergestellt wurden,Reproduktioner av gevär, slätborrade vapen och kombinationsvapen, där originalen tillverkades före 1890.
Bei Reproduktionen gemäß Absatz 3 Buchstabe fNär det gäller reproduktioner enligt punkt 3 f
Männliche Tiere: während der ReproduktionsaktivitätHannar: under fortplantningsperioder.
Für männliche Tiere: während der ReproduktionsaktivitätFör hannar: under fortplantningsperioder
Forschungstätigkeiten zum Klonen vom Menschen zu Reproduktionszwecken;Forskningsverksamhet som syftar till mänsklig kloning för reproduktionsändamål.
Reproduktionstoxizität ist zu begründen.Om en annan test av reproduktionstoxicitet används ska en motivering ges.
Reproduktionstoxizität, Ratte, bevorzugt orale Verabreichung.Vid undersökning av reproduktionstoxicitet på två generationer av råtta rekommenderas administrering via oralt intag.
Reproduktionsfähigkeit infolge der Inhalationsexposition.risk för effekter på fortplantningen till följd av inandning.