"Rentabilität" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Rentabilitäträntabilitet

Beispieltexte mit "Rentabilität"

Rentabilität der UnionsverkäufeLönsamhet för försäljningen i unionen
Rentabilität auf dem UnionsmarktLönsamhet på unionsmarknaden
Rentabilität durch Verkauf einer BankLönsamhet genom försäljning av en bank
Rentabilität und Kapitalrendite („RoI“)Lönsamhet & räntabilitet
Rentabilität der Gemeinschaftsverkäufe an unabhängige Abnehmer (% des Nettoumsatzes)Lönsamhet på gemenskapsindustrins försäljning i gemenskapen till icke-närstående kunder (i % av nettoförsäljning)
Dies ging jedoch zu Lasten der Rentabilität.Detta har dock skett på bekostnad av lönsamheten.
Folgemaßnahmen — Umstrukturierung und Wiederherstellung der RentabilitätUppföljande åtgärder – omstrukturering och återgång till lönsamhet
Die Kapitalrendite ging im gesamten Bezugszeitraum stärker zurück als die Rentabilität.Minskningen i räntabilitet var större än minskningen i lönsamhet under hela skadeundersökningsperioden.
Die Entwicklung des Cashflows folgte weitgehend der negativen Entwicklung der Rentabilität.Trenden för kassaflödet följde till stor del den negativa trenden för lönsamheten.
Die Kapitalrendite („RoI“), ausgedrückt als Gewinn in Prozent des Nettobuchwerts der Investitionen, folgte weitgehend der Entwicklung der Rentabilität.Räntabiliteten, uttryckt som vinst i procent av investeringarnas bokförda nettovärde, följde i stort sett lönsamhetsutvecklingen.
Der Rückgang der Preise der Gemeinschaftshersteller ist den Untersuchungsergebnissen zufolge der Hauptgrund für den erheblichen Rückgang ihrer Rentabilität.Nedgången i gemenskapsproducenternas priser förefaller ha varit den viktigaste orsaken till den betydande nedgången i deras lönsamhet.
Module — Rentabilität und CashflowModuler – lönsamhet och kassaflöde
Zellen — Rentabilität und CashflowCeller – lönsamhet och kassaflöde
Die durchschnittliche Rentabilität lag bei etwa 7 %.Lönsamheten var i genomsnitt ca 7 %.
Schlussfolgerungen zur Rentabilität beim GrundszenarioSlutsats gällande lönsamheten i grundscenariot
Die Rentabilität dieser Ware stieg im Analysezeitraum an.Lönsamheten för denna produkt ökade under skadeundersökningsperioden.
von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche,Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet.
die Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität der Bank ermöglichen;Omstruktureringsplanen måste kunna återställa institutets lönsamhet på lång sikt.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Rentabilität, Kapitalrendite und CashflowLönsamhet, räntabilitet och kassaflöde
Rentabilität, Cashflow, Investitionen und KapitalrenditeLönsamhet, kassaflöde, investeringar och räntabilitet
Rentabilität, Cashflow, Investitionen, Kapitalrendite, Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten und LöhneLönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet, kapitalanskaffningsförmåga och löner
Rentabilität, Cashflow, Investitionen und Kapitalrendite der in die Stichprobe einbezogenen Unionshersteller entwickelten sich im Bezugszeitraum wie folgt:Lönsamhet, kassaflöde, investeringar och räntabilitet för unionstillverkarna i urvalet utvecklades på följande sätt under undersökningsperioden:
Insgesamt ging die Rentabilität im Bezugszeitraum um fast 2 % zurück.Lönsamheten minskade med närmare 2 % under skadeundersökningsperioden.
alle anderen von der künftigen Rentabilität abhängigen latenten Steueransprüche.alla övriga uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet.
Dadurch verschlechterte sich die Rentabilität des Wirtschaftszweigs der Union erheblich.Detta ledde till att unionsindustrins lönsamhet minskade betydligt.
Diese Verschlechterung entspricht dem Rückgang der Gesamtrentabilität im Analysezeitraum.Denna försämring ligger i linje med försämringen av den totala lönsamheten under skadeundersökningsperioden.
Die Rentabilität der Geschäftsvorgänge für den Eigenbedarf war verhältnismäßig hoch.Lönsamheten för företagsinterna transaktioner var jämförelsevis god.
Drei Verarbeiter übermittelten Informationen über die Rentabilität ihrer Lachsverarbeitungstätigkeit.Tre bearbetare lämnade uppgifter om lönsamheten i deras laxbearbetningsverksamhet.
Berücksichtigung finden insbesondere Konzentrationsgrad, Kapazitätszwänge, Rentabilität, Marktzutrittschranken und Expansionshemmnisse.Bland annat kommer man att beakta koncentrationsnivåer, kapacitetsbegränsningar, lönsamhetsnivåer, hinder för inträde på marknaden och för expansion.