"Rechtsmittel" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch

Rechtsmittelrättsmedel

Beispieltexte mit "Rechtsmittel"

Rechtsmittel gemäß Art. 57 der SatzungÖverklagande enligt artikel 57 i stadgan
Gegen diese Zurückweisung kann kein Rechtsmittel eingelegt werden.Detta beslut kan inte överklagas.
Artikel 181 Offensichtlich unzulässiges oder offensichtlich unbegründetes Rechtsmittel oder AnschlussrechtsmittelArtikel 181 Överklagande som uppenbart inte kan tas upp till prövning eller är uppenbart ogrundat

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Rechtsmittelanträge, -gründe und -argumenteYrkanden, grunder och argument som framställs respektive åberopas inom ramen för överklagandet
Erwiderung und Gegenerwiderung nach AnschlussrechtsmittelReplik och duplik med anledning av ett anslutningsöverklagande
Artikel 183 Folgen einer Rücknahme oder offensichtlichen Unzulässigkeit des Rechtsmittels für das AnschlussrechtsmittelArtikel 183 Följderna för anslutningsöverklagandet av att huvudöverklagandet har återkallats eller uppenbart inte kan tas upp till prövning
Streithilfe in Klage- und RechtsmittelverfahrenIntervention i mål om direkt talan och i mål om överklagande
Das schriftliche Verfahren im RechtsmittelverfahrenDen skriftliga delen av förfarandet i mål om överklagande
Anschlussrechtsmittelanträge, -gründe und -argumenteYrkanden, grunder och argument som framställs respektive åberopas inom ramen för anslutningsöverklagandet
Die Rechtsmittelschrift beginnt mit folgenden Angaben:Varje överklagande skall inledas med uppgifter om
Artikel 178 Anschlussrechtsmittelanträge, gründe und argumenteArtikel 178 Yrkanden, grunder och argument som framställs respektive åberopas inom ramen för anslutningsöverklagandet
Datum, an dem die Rechtsmittelschrift der Partei zugestellt worden ist;det datum då överklagandet delgavs parten,
Die Rechtsausführungen sollten anhand der geltend gemachten Rechtsmittelgründe, insbesondere der geltend gemachten Rechtsfehler, gegliedert sein.Den rättsliga argumentationen skall struktureras med hänsyn till de grunder som åberopas till stöd för överklagandet, däribland den felaktiga rättstillämpning som görs gällande.