"Rechtsgrundlage" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Rechtsgrundlagerättslig grund

Beispieltexte mit "Rechtsgrundlage"

Rechtsgrundlage und JahresbudgetsRättslig grund och årlig budget
Rechtsgrundlage (Rechts- und Verwaltungsvorschriften usw.)Rättslig grund (lag, förordning osv.)
Sie stützt sich deshalb auf Artikel 175 Absatz 1 des Vertrags als Rechtsgrundlage.Den rättsliga grunden är därför artikel 175.1 i fördraget.
Nationale Rechtsgrundlage für die BeihilfemaßnahmeNationell rättslig grund för stödåtgärderna
Sie nimmt auf diesen Artikel als Rechtsgrundlage des Ersuchens Bezug;hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,
Wie in der Rechtsgrundlage angegeben, sieht das IKT-Förderprogramm folgende Maßnahmen vor:I enlighet med den rättsliga grunden ska programmet för att stödja IKT-strategin stå för följande:
Die Rechtsgrundlage für diese Befreiung bildet Abschnitt 80HHC des „Income Tax Act“ 1961.Den rättsliga grunden för detta undantag finns i avsnitt 80HHC i lagen om inkomstskatt från 1961.
Vorbereitende Maßnahme — Künftige Rechtsgrundlage in Bezug auf harmonisierte Informationen über die Wälder in der UnionFörberedande åtgärd – En framtida rättslig grund för harmoniserad unionsinformation om skogar
Ein Unternehmen brachte vor, dass der Vorschlag für die Zurücknahme der Annahme der Preisverpflichtung einer Rechtsgrundlage entbehre.Ett företag hävdade att förslaget att återta godtagandet av åtagandet saknade rättslig grund.
Artikel 57 des Abkommens bildet die Rechtsgrundlage für die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen im Europäischen Wirtschaftsraum.Artikel 57 i avtalet utgör den rättsliga grunden för kontrollen av företagskoncentrationer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

von Schiffsmeldesystemen im Einklang mit ihren jeweiligen Rechtsgrundlagen;Fartygsrapporteringssystem i enlighet med deras respektive rättsliga grunder.
Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, mit Angabe der Rechtsgrundlage:System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda som tillämpats, med hänvisning till systemets rättsliga grund:
Geben Sie alle einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsgrundlagen und Durchführungsvorschriften mit Fundstellen an:Ange nationell rättslig grund, också genomförandebestämmelserna, och respektive referensuppgifter:
Die folgenden Rechtsgrundlagen gelten — wenn nicht anders angegeben — für alle Haushaltslinien dieses Artikels:Följande rättsliga grund gäller alla budgetposter i denna artikel om inte annat anges:
Ausgehend von diesen drei Rechtsgrundlagen hat sie Zweifel an der Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt geäußert.Kommissionen har uttryckt tvivel om stödets förenlighet med den gemensamma marknaden på grundval av de tre ovan nämnda regelverken.
Während der Übergangsphase 2007-2008 erfolgt die Durchführung im Rahmen des Programms eContentplus (nach dessen eigener Rechtsgrundlage).Under övergångsperioden 2007 och 2008 har stödet givits via programmet eContent Plus (genom den rättsliga grunden för det programmet).