"Rückzahlung" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Rückzahlungåterbetalning

Beispieltexte mit "Rückzahlung"

Verbriefungen mit einer Klausel der kontrollierten vorzeitigen RückzahlungVärdepapperiseringar som omfattas av en bestämmelse om kontrollerad förtida amortering
keine Sanktionen für eine vorfristige vollständige oder teilweise Rückzahlung.Inga sanktioner för hel eller delvis återbetalning i förtid.
Der in Absatz 1 genannte Zinssatz gilt während des gesamten Rückforderungszeitraums bis zum Zeitpunkt der Rückzahlung.Den räntesats som avses i punkt 1 skall tillämpas under hela perioden fram till den dag då stödet har återbetalats.
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für Verbriefungen revolvierender Forderungen mit Klauseln für die vorzeitige RückzahlungYtterligare kapitalbaskrav för värdepapperisering av rullande exponeringar med bestämmelser om förtida amortering
Die Rückzahlung sollte im Jahr 2009 beginnen.Karjaportti förväntades börja återbetala lånet under 2009.
Anreize für die Rückzahlung des staatlichen KapitalsIncitament att återbetala statliga kapitaltillskott
Risiko der vorzeitigen Rückzahlung und Rückgaberisiko.Risk för förtida lånebetalning och uppsägningsrisk.
die bei Kündigung oder Rückzahlung des Instruments zu zahlende Summe,Det belopp som måste betalas i händelse av inlösen eller återköp av instrumentet.
Das Instrument wird diesen höheren Festkupon bis zur Rückzahlung beibehalten.Den högre räntan kommer att behållas för instrumentet till dess att återbetalning sker.
Die Agrarumweltverpflichtung erlischt, ohne dass eine Rückzahlung gefordert wird.Åtagandet om miljövänligt jordbruk skall avslutas utan krav på återbetalning.
eine Beschreibung der für eine vorzeitige Rückzahlung unmittelbar geltenden Bedingungen;En beskrivning av de villkor som direkt rör återbetalning i förtid.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Steuerrückzahlungskatteåterbäring
Zins- und RückzahlungsrückständeFörfallna räntor och återbetalningar
Bestimmung der RückzahlungsschuldnerIdentifiering av de företag som ska betala tillbaka stöd
Rückzahlungsanordnungen einzelstaatlicher Behörden zur Umsetzung von Rückforderungsentscheidungen der Überwachungsbehörde werden vor einem einzelstaatlichen Gericht angefochten.Beslut om återkrav som nationella myndigheter fattat för att verkställa myndighetens beslut om återkrav får överklagas till nationella domstolar.
Gesamtbetrag der Rückzahlungen [1]Sammanlagt belopp som redan har återbetalats [1]
Form und Art der Rückzahlungsanreize,form och art för incitament till inlösen,
Gesamtbetrag der Rückzahlungen [1](Hauptforderung)Sammanlagt stöd som ska återkrävas [1](Kapital)
Steigerung der Rückzahlungsquoten für Gläubiger undöka nivån på utdelning till borgenärer,
Anfechtung einer einzelstaatlichen RückzahlungsanordnungÖverklagande av giltigheten hos ett nationellt beslut om återkrav
Zustellung und Vollstreckung von RückzahlungsanordnungenAnmälan och genomförande av återkrav
Tilgungsmodalitäten, einschließlich der Rückzahlungsverfahren.Bestämmelser som gäller amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalning.