"Rückverfolgbarkeit" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Rückverfolgbarkeitspårbarhet

Beispieltexte mit "Rückverfolgbarkeit"

Aufbewahrung der Unterlagen, Berichte und elektronische RückverfolgbarkeitDokumentation, rapporter och elektronisk spårbarhet
die Zubereitung, Lagerung, Verwendung und Rückverfolgbarkeit von Futtermitteln;Beredning, lagring, användning och spårbarhet av foder.
Die Betreiber sollten für die Rückverfolgbarkeit der Wasserströme Sorge tragen.Verksamhetsutövarna bör säkerställa spårbarhet för vattenflöden.
die Regelung ist transparent und gewährleistet eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse oderSystemet ska vara öppet och säkerställa att produkterna kan spåras.
Anforderungen an die Kennzeichnung von Tieren und die Rückverfolgbarkeit von Erzeugnissen tierischen Ursprungs.krav på identifikation av djur och på spårbarhet för produkter av animaliskt ursprung.
Ein wesentlicher Aspekt der Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit ist die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln.Spårbarhet av livsmedel är väsentlig för livsmedelssäkerheten.
eine Angabe, die die Rückverfolgbarkeit des Produktionsprozesses ermöglicht (z. B. Datum, Seriennummer, Quellcode);En angivelse som gör det möjligt att spåra tillverkningsprocessen (t.ex. datum, batchnummer, källkod).
eine Beurteilung der Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen, um die Rückverfolgbarkeit von Wohnimmobilienkreditverträgen sicherzustellen;En bedömning av huruvida ytterligare åtgärder krävs för att säkerställa spårbarheten för kreditavtal med säkerhet i bostadsfastigheter.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

die vorschrifts- und sachgemäße Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden sowie deren Rückverfolgbarkeit;Korrekt och lämplig användning av växtskyddsmedel och biocider samt deras spårbarhet.
Jede Person, die Saatgut von Populationen in Verkehr bringt, gewährleistet die Rückverfolgbarkeit dieses Saatguts.Varje person som saluför utsäde av populationer ska säkerställa att detta utsäde kan spåras.
Beitrag zur Rückverfolgbarkeit von Fischereierzeugnissen und Zugang der Verbraucher zu deutlichen und umfassenden InformationenBidrag till fiskeriprodukternas spårbarhet och konsumenternas tillgång till tydlig och fullständig information
die vorschrifts- und sachgemäße Verwendung von Tierarzneimitteln und Futtermittelzusatzstoffen sowie deren Rückverfolgbarkeit;Korrekt och lämplig användning av veterinärmedicinska preparat och fodertillsatser och deras spårbarhet.
vollständige Rückverfolgbarkeit der Polizeiausrüstung, Waffen und Munition, die der integrierten Polizeieinheit zur Verfügung gestellt werden.Full spårbarhet vad avser all utrustning för brottsbekämpning, alla vapen och all ammunition som överlämnas till den integrerade polisenheten.
Die Zulassungsinhaber sorgen für Mechanismen zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit und Weiterverfolgung von Meldungen unerwünschter Arzneimittelwirkungen.Innehavarna av godkännande för försäljning ska fastställa rutiner för att spåra och följa upp rapporter om biverkningar.
Die zuständige Behörde hat ein Aufzeichnungssystem für die angemessene Aufbewahrung, Zugänglichkeit und verlässliche Rückverfolgbarkeit des Folgenden einzurichten:Den behöriga myndigheten ska inrätta ett system för registrering som gör det möjligt att på ett lämpligt sätt lagra, komma åt och spåra