"Lärm" auf Schwedisch


Lärmbuller


Beispieltexte mit "Lärm"

Umwelt und Gesundheit, einschließlich Chemikalien und LärmMiljö och hälsa, inbegripet kemikalier och buller
Von Lokomotiven, Triebzügen und Reisezugwagen ausgehender LärmBuller från lokomotiv, motorvagnståg och personvagnar
Wahl eines geeigneten Standorts für Lärm verursachende TätigkeitenVälj en lämplig plats för bullrande verksamheter.
Vibrationsisolierung der Lärm verursachenden Betriebsvorgänge/AggregateAnvänd isolering för att motverka vibration i verksamheter/enheter.
Maßnahmen zur Minderung von Treibhausgasemissionen, Lärm und gegebenenfalls anderer negativer Auswirkungen auf die Umwelt.åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, buller och, i förekommande fall, annan negativ miljöpåverkan.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Lärmpegelljudnivå
Lärmbelästigungbullerförorening
Lärmschutzbullerskydd
Lärmminderungsverfahren — BalloneBullerminskande förfaranden – ballonger
Lärmminderungsverfahren — FlugzeugeBullerminskande förfaranden – flygplan
Lärmminderungsverfahren — HubschrauberBullerminskande förfaranden – helikoptrar
Ausstellung von Lärmzeugnissen,utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller),
Lärmgrenzwert im betreffenden BereichBullergränser på området
Lärm, Boden-, Wasser-, LuftverschmutzungBuller samt jord-, vatten- och luftföroreningar
Lärmschutzzeugnisse werden für unbegrenzte Dauer ausgestellt.Ett miljövärdighetsbevis (buller) ska utfärdas för en obegränsad giltighetstid.
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Lärmminderungsverfahren — Flugzeuge, Hubschrauber und MotorseglerBullerminskande förfaranden – flygplan, helikoptrar och motordrivna segelflygplan
Lärmschutzzeugnisse dürfen nur durch die zuständigen Behörden eines Eintragungsstaates ergänzt oder geändert werden.Ett miljövärdighetsbevis (buller) kan endast ändras eller modifieras av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.
B.425 Ausstellung von LärmschutzzeugnissenB.425 Utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller)
Lokale Phänomene (Lärm, Erschütterungen, Gerüche)Lokala frågor (buller, vibrationer, lukt)
B.430 Aussetzung und Widerruf von LärmschutzzeugnissenB.430 Upphävande och återkallande av miljövärdighetsbevis (buller)
Anlage VII — EASA Formblatt 45 — Lärmschutzzeugnis;Tillägg VII – EASA-blankett 45 – Miljövärdighetsbevis (buller) (Noise Certificate)
Luftemissionen, Lärm, Erschütterungen usw. durch BaumaschinenUtsläpp i luften, buller, vibrationer osv. från byggmaskiner
Errichtung von Lärmschutzwänden und/oder natürlichen LärmbarrierenAnvänd bullerplank och/eller naturliga barriärer
haben zu gewährleisten, dass Sicherheit Vorrang vor Lärmminderung hat, undsäkerställa att säkerhet prioriteras framför bullerminskning, och