"Krankheit" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Krankheitsjukdom

Beispieltexte mit "Krankheit"

endemische Krankheitendemisk sjukdom
angeborene Krankheitmedfödd sjukdom
chronische Krankheitkronisk sjukdom
sexuell übertragbare Krankheitsexuellt överförd sjukdom
Krankheit und Invalidität machen an den nationalen Grenzen nicht Halt.Sjukdomar och funktionshinder kan inte hejdas av nationsgränser.
Krankheit gemäß der Definition in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision.Sjukdom enligt definitionen i International Classification of Diseases, tionde reviderade upplagan.
Krankheit.Med ”fortsatt behandling” avses fortsatt utredning, diagnostisering och behandling av en sjukdom.
Sicherung bei Krankheit und Unfällen, SozialleistungenSjuk- och olycksfallsförsäkring, sociala förmåner
Produktionsdaten, wenn dies das Auftreten einer Krankheit anzeigen könnte,Produktionsuppgifter, i den mån de anger om sjukdomar förekommer,
Bisher wurden andernorts keine einheimischen Fälle der Krankheit bestätigt.Hittills har inga inhemska fall av sjukdomen bekräftats i andra länder.
Dies gilt nicht, wenn die Krankheit mit einer Schwangerschaft zusammenhängt.Denna bestämmelse skall inte gälla vid sjukdomsfall som har samband med graviditet.
Krankheit oder eines Unfalls vorübergehend arbeitsunfähig;Om personen har drabbats av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.
Krankheit und Lohnausgleich in Form einer Garantieleistung (Gesetz 1962:381).Sjukpenning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning (lag 1962:381)
Krankheit sowie Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen bei VaterschaftFörmåner vid sjukdom, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Krankheitsurlaubsjukledighet
Tierkrankheitdjursjukdom
Infektionskrankheitinfektionssjukdom
Geisteskrankheitpsykisk sjukdom
Berufskrankheityrkessjukdom
Verschlimmerung einer BerufskrankheitFörvärrande av en arbetssjukdom
Krankheitsfälle, gegebenenfalls mit Angaben zur durchgeführten Behandlung;sjukdomsfall och i förekommande fall uppgifter om behandlingen,
Krankheitsurlaub dauert nicht über das Ende der Abordnung der betreffenden Person hinaus an.Sjukledigheten kan inte fortsätta efter det att den berörda personens utstationering är slut.
Programme zur Überwachung und Beobachtung auf BlauzungenkrankheitProgram för övervakning av blåtunga
der mögliche Ursprung der Krankheit;Sjukdomens möjliga ursprung.
Wert des gemessenen Krankheitsindikators.Värde på den uppmätta sjukdomsindikatorn.
Für die klassische Traberkrankheit besteht Meldepflicht;Klassisk skrapie är anmälningspliktig.
Auftreten neuer Krankheiten oder anderer Gesundheitsrisiken;Uppkomst av nya sjukdomar eller andra hälsorisker.
Newcastle-Krankheit (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 113000 EUR);Newcastlesjuka: högst 113000 euro.
Blauzungen-Krankheit (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 266000 EUR);Blåtunga: högst 266000 euro.
Krustentierkrankheiten (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 160000 EUR).Kräftdjurssjukdomar: högst 160000 euro.