"Kohle" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch

Kohlestenkol

Beispieltexte mit "Kohle"

für Kohle und Koks bis zum 1. Januar 2009.För kol och koks fram till och med den 1 januari 2009.
Aufsuchen von Kohle und anderen festen Brennstoffen.undersöka förekomsten av eller utvinna kol eller andra fasta bränslen.
H. Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen BrennstoffenH. Prospektering efter och utvinning av kol eller andra fasta bränslen
der Exploration oder Förderung von Kohle oder anderen festen Brennstoffen.prospektera efter eller utvinna kol eller andra fasta bränslen.
Holzkohle (einschließlich Kohle aus Schalen oder Nüssen), auch zusammengepresst“Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglomererat”
Förderung von Öl und Gas und Exploration oder Förderung von Kohle oder anderen festen BrennstoffenUtvinning av olja och gas samt prospektering efter eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen
Artikel 14: Förderung von Öl und Gas und Exploration oder Förderung von Kohle und anderen festen BrennstoffenArtikel 14: Utvinning av olja och gas samt prospektering efter eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Kohlenwasserstoffkolväte
Braunkohlebrunkol
Kohlenbergbaukolindustri
Kohlepolitikkolpolitik
Kohleaufbereitungkolbearbetning
kohlensäurehaltiges Getränkkolsyrad dryck
Kohle, Kokskohle, PetrolkoksKol, kokskol, petroleumkoks
Kohlenwasserstoffe (HC) (g/kWh)Summan av kolväten och kväveoxider
Kohlenstoffspeicher und Treibhausgase,kolpooler och växthusgaser,
Kohlenstoffabscheidung und -speicherungkoldioxidlagring
bei Kohlenmonoxid (CO):I fråga om kolmonoxid (CO):
Boden und KohlenstoffbestandJordmån och kollager
Speicherung von Kohlenwasserstoffenlagring av kolväten
Beurteilung von Kohlenwasserstoffenbedömning av kolväten
Umweltverschmutzung durch Kohlenwasserstoffeförorening genom kolväten
Kohlelektroden (außer für Öfen)Kolelektroder, utom sådana som används i ugnar
Kohlenstoffintensität des Verkehrs, t/TJKolintensitet för transport, t/TJ
Kohlenstoffemissionen von LKW und MaschinenKoldioxidutsläpp från lastbilar och maskiner
Kohlenstoffspeicherung und verzögerte EmissionenKollagring och fördröjda utsläpp
Kohlepapier und ähnliches VervielfältigungspapierKarbonpapper och liknande kopieringspapper
Kohlenwasserstoffe, C8-11, Naphthakracken, ToluolschnittKolväten, C8-11, naftakrackning, toluenfraktion;
Kohlensäure; Trockeneis (Festform); KohlensäureanhydridKolsyregas, kolsyresnö (i fast form), torris (i fast form)
Koks und Schwelkoks, aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf, auch agglomeriert; RetortenkohleKoks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv, även agglomererad; retortkol
die Kohlenwasserstoffmasse in Gramm,kolvätemassa (gram),
Zeichnung des Aktivkohlefilters: …Ritning av kolbehållaren: …
Alterung der Aktivkohlefilter überprüftKanisterns (kanistrarnas) åldrande kontrolleras
Chlorderivate der acyclischen KohlenwasserstoffeKlorderivat av acykliska kolväten
Destillate (Kohlenteer), Naphthalinöle, naphthalinarmDestillat (stenkolstjära), naftalenoljor, med lågt naftaleninnehåll;
Destillate (Kohle), Lösungsmittelextraktion, hydrogekracktDestillat (kol), lösningsmedelsextraktion, hydrokrackade;
Destillate (Kohlenteer), Benzolfraktion, Destillationsrückstände;Destillat (stenkolstjära), bensenfraktion, destillationsåterstoder;