"Kohäsionsfonds" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

KohäsionsfondsSammanhållningsfonden

Beispieltexte mit "Kohäsionsfonds"

Interventionsbereich des KohäsionsfondsTillämpningsområde för stödet från Sammanhållningsfonden
Kohäsionsfonds — Abschluss früherer Projekte (aus der Zeit vor 2007)Sammanhållningsfonden – Slutförande av tidigare projekt (före 2007)
Interventionskategorien für den EFRE, den ESF und den KohäsionsfondsInsatskategorier för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden
Der Kohäsionsfonds unterstützt nicht:Sammanhållningsfonden ska inte stödja följande:
Errichtung des Kohäsionsfonds und GegenstandSammanhållningsfondens inrättande och syfte
Dieses Ziel stellt die Priorität der Kohäsionsfonds dar.Detta mål är sammanhållningsfondernas viktigaste uppgift.
Aus Mitteln des Kohäsionsfonds finanzierte RisikoteilungsinstrumenteRiskdelningsinstrument som finansieras med Sammanhållningsfondens medel
ein Drittel aus dem Kohäsionsfonds und zwei Drittel aus den Strukturfonds.en tredjedel till Sammanhållningsfonden och två tredjedelar till strukturfonderna.
Spezifische Aufrufe für vom Kohäsionsfonds im Verkehrssektor übertragene MittelSärskilda ansökningsomgångar för medel som överförts från Sammanhållningsfonden inom transportsektorn
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, Kohäsionsfonds und Europäischer SozialfondsEuropeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

über den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006
Die Kohäsionsfondsmittel für jeden Mitgliedstaat werden entsprechend verringert.Sammanhållningsfondens anslag till varje medlemsstat ska minskas proportionellt i enlighet därmed.
Die aus dem Kohäsionsfonds unterstützten operationellen Programme werden auf nationaler Ebene erstellt.Operativa program som får stöd från Sammanhållningsfonden ska utarbetas på nationell nivå.
Liste der für eine Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds in Frage kommenden Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4Förteckning över medlemsstater som har rätt till bidrag från Sammanhållningsfonden i enlighet med artikel 4
Methodik für die Berechnung der Unterstützung aus dem EFRE, dem ESF und dem Kohäsionsfonds für KlimaschutzzieleMetoder för att beräkna stödet från Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden till klimatförändringsmålen
Unterstützung durch den Kohäsionsfonds von Verkehrsinfrastrukturprojekten im Rahmen der Fazilität "Connecting Europe"Sammanhållningsfondens stöd till transportinfrastrukturprojekt inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa
Methode für die Mittelzuweisung für die im Rahmen des Kohäsionsfonds förderfähigen Mitgliedstaaten nach Artikel 90 Absatz 3Tilldelningsmetod för medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden enligt artikel 90.3