"Kauf" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch

Kaufköp

Beispieltexte mit "Kauf"

Kauf von Waren und DienstleistungenInköp av varor och tjänster
Kauf und Verkauf von Waren oder Dienstleistungen;Försäljning och inköp av varor och tjänster.
Datum Kauf oder AnmietungInköps- eller hyresdatum
Pacht oder Kauf von PachtflächenArrendering och köp av arrenderad mark
Rechnung über den Kauf der Zwischenerzeugnisse;Inköpsfakturor på mellanprodukter,
Beihilfe für den Kauf von gebrauchten Fischereifahrzeugen;stöd för inköp av begagnade fiskefartyg,
Marktüblicher Kauf und Verkauf eines finanziellen VermögenswertesEfterföljande värdering av finansiella skulder
wenn es sich um den Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung handelt,om avtalet gäller köp av varor där betalningen ska erläggas i särskilda poster,
Kosten für den Kauf von Nahrungsmitteln und/oder materieller Basisunterstützung;Kostnader för att köpa in livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Verkaufskontorförsäljningskontor
Vorkaufsrechtförköpsrätt
Einkaufsgemeinschaftinköpssammanslutning
Kaufgewohnheitköpvanor
Mietkaufavbetalningsköp
kaufmännischer Berufhandelsyrke
kaufmännisches Schulwesenhandelsutbildning
exklusiver Einkaufexklusivt inköpsavtal
abgabenfreier Verkauftullfri försäljning
verkaufsfertige Abfüllungförpaketering
verkaufsorientierte Landwirtschaftkommersiellt jordbruk
Anhänger mit TankaufbauSläpfordon och påhängsvagnar försedda med tank
Verkauf des GrundstücksFörsäljningen av tomten
Verkauf mit Preisnachlassrabatterad försäljning
Verkauf rentabler KonzernunternehmenAvyttring av koncernens lönsamma enheter
Bankaufsichtsrechtliche Kapitalquoten (SolvV)Lagstadgade kapitaltäckningskrav (SolvV)
Kauf- oder Verkaufsoptionen mit Barausgleich.Kontantreglerade köp- eller säljoptioner.
Kaufbedingungen und Lieferverträge gemäß Artikel 127,sådana köpevillkor och leveransavtal som avses i artikel 127,
Kauf- und Verkaufspositionen in Bezug auf dasselbe Finanzinstrument dürfen gegeneinander aufgerechnet werden.Positioner kan nettas när köp- och säljpositioner avser samma finansiella instrument.
Lokale Landwirtschaft und DirektverkaufNärproduktion och direktförsäljning
Mull und Waren daraus in Aufmachungen für den EinzelverkaufFörbandsgas och artiklar av förbandsgas föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln
Kammgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den EinzelverkaufKamgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar
Nähgarne aus Baumwolle, auch in Aufmachungen für den EinzelverkaufSytråd av bomull, även i detaljhandelsuppläggningar
Bambussprossen, gefroren, nicht in Aufmachungen für den EinzelverkaufBambuskott, frysta, ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln
Berichterstattung über die lokale Landwirtschaft und den DirektverkaufRapportering om närproduktion och direktförsäljning
Arzneiwaren, andere Antibiotika enthaltend, in Aufmachungen für den EinzelverkaufLäkemedel innehållande andra antibiotika, i detaljhandelsförpackning
Laden mit großer Verkaufsflächestormarknad
Verkaufsmenge auf dem GesamtmarktFörsäljningsvolym på den totala marknaden
Verkaufsmenge auf dem UnionsmarktFörsäljningsvolym på unionsmarknaden
Verkauf an private MarktteilnehmerFörsäljning till privata marknadsaktörer
Der Eigentümer ist verkaufswillig.Ägaren är positiv till försäljningen.
Durchschnittliche Verkaufspreise je TonneGenomsnittliga försäljningspriser per ton
Beschreibung der Verkaufsbedingungen, einschließlichFörsäljningsvillkor, med uppgift om