"Informationsaustausch" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Informationsaustauschinformationsutbyte

Beispieltexte mit "Informationsaustausch"

Informationsaustausch ohne ErsuchenUtbyte av information utan begäran
Informationsaustausch im TrefferfallUtbyte av information efter en träff
Informationsaustausch mit DrittländernUtbyte av information med tredjeland
Informationsaustausch und ZentralstellenInformationsutbyte och kontaktpunkter
Informationsaustausch und ZusammenarbeitInformationsutbyte och samarbete
Geheimhaltung und InformationsaustauschTystnadsplikt och informationsutbyte
Informationsaustausch und geistiges EigentumUtbyte av information och immateriella rättigheter
Informationsaustausch ohne vorheriges ErsuchenStatistiska uppgifter om information som lämnats utan föregående begäran
Informationsaustausch zwischen beteiligten AkteurenInformationsutbyte mellan inblandade aktörer
Informationsaustausch bei verknüpften AusschreibungenInformationsutbyte vid inbördes länkade registreringar
Informationsaustausch zwischen den zuständigen BehördenInformationsutbyte mellan behöriga myndigheter
Informationsaustausch zwischen benachbarten FernleitungsnetzbetreibernInformationsutbyte mellan angränsande systemansvariga för överföringssystemen
Informationsaustausch über exportkredite und handelsbezogene entwicklungshilfeInformationsutbyte avseende exportkrediter och handelsrelaterat bistånd
B. Durchsetzung und InformationsaustauschB. Genomförande och informationsutbyte
Jährliche Berichterstattung und InformationsaustauschÅrsrapporter och informationsutbyte
Mitteilung über die Beteiligung am InformationsaustauschMeddelande om deltagande i informationsutbytet
Verfahren für Amtshilfeersuchen und InformationsaustauschFörfaranden för begäran om ömsesidigt bistånd och utbyte av information
die praktischen Vorkehrungen für den Informationsaustausch.De praktiska formerna för informationsutbytet.
Zu diesem Zweck unterhalten die Mitgliedstaaten und die Kommission ein System für den Informationsaustausch.För detta ändamål ska medlemsstaterna och kommissionen använda ett system för informationsutbyte.
Zeitraum, auf den sich der spontane Informationsaustausch beziehtPeriod som täcks av upplysningar utan föregående begäran.
Der Informationsaustausch unterliegt den nationalen Vertraulichkeitsvorschriften.Informationsutbytet är underkastat nationella lagstiftningar om sekretess.
Entwicklung von Verfahren zum Informationsaustausch zwischen den einzelnen Behörden.Utarbeta förfaranden och kapacitet för utbyte av underrättelser mellan organen.
Beim Informationsaustausch ist die strikte Wahrung des Berufsgeheimnisses erforderlich.För informationsutbytet krävs strikt tystnadsplikt.
Heranführungsfazilität des Amtes für technische Hilfe und Informationsaustausch (TAIEX)Åtgärder genomförda av Taiex (Byrån för tekniskt stöd och informationsutbyte) inom ramen för instrumenten för stöd inför anslutningen
Der obligatorische Informationsaustausch über das BT-NET-System ist daher nicht mehr erforderlich.Skyldigheten att utbyta uppgifter genom BT-Net är därför inte längre nödvändig.
Ein verstärkter Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten wird derartige Maßnahmen erleichtern.Ett ökat informationsutbyte mellan medlemsstaterna kommer att underlätta sådana åtgärder.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Informationsaustausch zwischen BehördenInformationsutbyte mellan myndigheter
Informationsaustausch, einschließlich Informationsersuchen, gemäß Artikel 84;Informationsutbyte, inklusive begäran om information enligt artikel 84.
Informationsaustausch und Zusammenarbeit bei Konzepten für elektronische Gesundheitsdienste.Informationsutbyte och samarbete i fråga om e-hälsa.
Transparenz, Informationsaustausch, Zugang zu DatenbankenÖppenhet, utbyte av information och tillgång till databaser
einen echtzeitnahen bilateralen und multilateralen Informationsaustausch;bilateralt och multilateralt informationsutbyte i nära realtid,
Bezeichnung der Person, die Gegenstand des spontanen Informationsaustauschs istIdentiteten på den person som är föremål för upplysningar utan föregående begäran.
Im Falle des automatischen Informationsaustauschs gilt für die Übermittlung der Informationen Folgendes:Om ett automatiskt informationsutbyte tillämpas skall informationen tillhandahållas
Ausgaben für IT-Netze, die schwerpunktmäßig der Informationsverarbeitung und dem Informationsaustausch dienen, undutgifter kopplade till it-nätverk som fokuserar på informationsbehandling och informationsutbyte,
Um einen wirksamen, effizienten elektronischen Informationsaustausch zu gewährleisten, weist SFC2014 folgende Merkmale auf:För att säkerställa ett effektivt elektroniskt informationsutbyte ska följande tekniska krav för SFC2014 beaktas:
Praktische Unterstützung der Erzeuger zur besseren Koordinierung des Informationsaustauschs mit der verarbeitenden Industrie.Tillhandahållande av praktiskt stöd till producenter för att bättre samordna informationsutbytet med beredningsföretag.