"Information" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Informationinformation

Beispieltexte mit "Information"

Information zum DatenerhaltSpridning av metadata.
Information und KommunikationInformation och kommunikation
Information der VertragsparteienInformation till parterna
Abruf von Informationinformationstjänster
Information über den WarenvertriebInformation om varornas distribution
Information über die Einstellung der UntersuchungInformation om nedläggning av utredningen utan vidare åtgärder
Information der betroffenen DrittstaatsangehörigenInformation till berörda tredjelandsmedborgare
Information der betroffenen Personen und TransparenzInformation till de registrerade samt insyn
Information und Vorführungen an den Verkaufsstellen,Information och demonstration på försäljningsställena.
Information über den Warenvertrieb Beschränkte VerarbeitungUppgifter om klarering och distribution av varorna
Information und Kommunikation, einschließlich Sensibilisierungskampagnen.Information och kommunikation, däribland åtgärder för att öka medvetenheten.
Die Fotografien sind nur zur Information.Fotografiet är endast vägledande.
Die Abbildungen dienen nur zur Information.Bilderna är endast i informationssyfte.
Die Fotos dienen lediglich der Information.Fotografierna har bara tagits med i informationssyfte.
Die Abbildungen dienen lediglich der Information.Fotografierna är endast avsedda som vägledning.
Besondere Anforderungen an Zusammensetzung und InformationSärskilda sammansättnings- och informationskrav
Allgemeine Anforderungen an Zusammensetzung und InformationAllmänna sammansättnings- och informationskrav
Artikel 101: Nationale Berichterstattung und statistische InformationArtikel 101: Nationell rapportering och statistiska uppgifter
Feld 25: Information über den WarenvertriebFält 25: Information om varornas distribution
die Quelle jeder Information und Bereinigung.källan till varje enskild uppgift och justering.
Beratung und Information potenzieller TeilnehmerVägledning och information till potentiella deltagare
Ausgaben für Information und Veröffentlichungen,utgifter för information och publicering,
Verwaltungspraxis und Information im Klimabereich.Klimatstyrning och klimatinformation.
Verwaltungspraxis und Information im Umweltbereich.Miljöstyrning och miljöinformation.
Schwerpunktbereich „Verwaltungspraxis und Information im Umweltbereich“Det prioriterade området Miljöstyrning och miljöinformation

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

InformationstechnikInformationsteknik
Informationsverbreitunginformationsspridning
Informationszugangtillgång till information
Informationsfreiheiträtt till information
Informationsaustauschinformationsutbyte
Informationsverbreitung (EU)spridning av EU-information
magnetischer Informationsträgermagnetiskt medium
geografisches Informationssystemgeografiskt informationssystem
selektive Informationsverbreitungselektiv informationsspridning
Informationen zur IdentifizierungIdentifierings-uppgifter
Informations- und AbsatzförderungInformation och marknadsföring
Informationen zum RechnungsabschlussRäkenskapsinformation
Informations- und AbsatzförderungsmaßnahmenInformationsåtgärder och främjande åtgärder
Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungeninformationssystemet för jordbruksföretagens redovisning
Artikel 48: VorinformationArtikel 48: Förhandsmeddelanden
Einreichung von InformationenInlämnande av uppgifter
Bereitstellung von InformationenTillhandahållande av information
Zentralisierung von Informationencentralisering av information
Bereitstellung des InformationsdienstesTillhandahållande av informationstjänsten
Allgemein (Risikobewertung, Hintergrundinformationen)Allmänt (riskbedömning, bakgrundsinformation).
Informationen über die MärkteUppgifter om marknader
Informationsgruppen in Tabelle DInformationsgrupper i tabell D
Informationen auf dem UmweltzeichenInformation som fordras på miljömärket
Informationen über neue Fahrzeuge;Information om nya transportmedel.
Informationen über das BeschaffungswesenInformation om upphandlingssystemet
Information, Kommunikation und PublizitätInformation, kommunikation och offentliggörande
Informationen zu unbemannten Freiballonen;upplysningar om obemannade friballonger,
Beruf in der Informationsbrancheinformationsyrke
Alter der jüngsten FinanzinformationenÅldern på den senaste finansiella informationen
Anzeige anderer nautischer InformationenVisning av annan navigeringsinformation
B. Durchsetzung und InformationsaustauschB. Genomförande och informationsutbyte
Allgemeine Informationen und ErläuterungenAllmän information och förklaringar
Aufbau der europäischen Informationssysteme:Uppbyggnad av europeiska informationssystem:
Begleitinformationen für ausgeführte ChemikalienInformation som ska åtfölja exporterade kemikalier