"Haushaltsmittel" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Haushaltsmittelbudgetmedel

Beispieltexte mit "Haushaltsmittel"

Aufschlüsselung der HaushaltsmittelFördelning av budgeten
Haushaltsmittel für das Ziel ‚Konvergenz‘Medel till konvergensmålet
Haushaltsmittel für das Ziel ‚Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung‘Medel till målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning
Haushaltsmittel für eine Maßnahme der Union können nur verwendet werden, wenn zuvor ein Basisrechtsakt erlassen worden ist.För att anslag som förts upp i budgeten för unionsåtgärder ska få användas krävs det att en grundläggande akt antas i förväg.
Die Reserveliste umfasst zusätzliche 20 % der für das LIFE-Programm verfügbaren Haushaltsmittel.Reservförteckningen ska omfatta ytterligare 20 % av den tillgängliga Life-budgeten.
eine Aufteilung der Haushaltsmittel auf die einzelnen Maßnahmenarten;Uppdelning av budgeten efter åtgärdstyp.
Die Haushaltsmittel werden wie folgt auf die Teilprogramme aufgeteilt:Fördelningen av budgeten för delprogrammen ska vara följande:
Verwendung der jährlichen Haushaltsmittel für die UmstrukturierungsprogrammeUtnyttjande av den årliga budgeten för omstruktureringsprogrammen
die Übereinstimmung der Zuweisung der Haushaltsmittel mit den Programmzielen;om fördelningen av budgetmedel överensstämmer med programmets mål,
Sicherstellung ausreichender Haushaltsmittel für den Zugang zur Justiz und zur Prozesskostenhilfe.Se till att det finns tillräckligt med budgetmedel för att garantera tillgång till domstolar och rättshjälp.
die Verwaltungskosten und die ausgeführten Haushaltsmittel der PPP-Einrichtung im vorangehenden Haushaltsjahr;Organets administrativa kostnader och genomförda budget under föregående budgetår.
Bereitstellung ausreichender Haushaltsmittel zur Abdeckung der durch Entlassungen und Umstrukturierung verursachten Kosten.Säkerställa att det anslås tillräckligt med budgetmedel för sociala åtgärdspaket och omstruktureringskostnader.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Haushaltsmittelansatzbudgetanslag
Ausführung von Haushaltsmitteln durch die anderen OrganeInstitutionernas genomförande av budgeten, med undantag av kommissionen
Artikel 55 Ausführung von Haushaltsmitteln durch die anderen OrganeArtikel 55 Institutionernas genomförande av budgeten, med undantag av kommissionen
Ergänzend zu diesen Haushaltsmitteln sind Finanzierungsinstrumente vorgesehen.Dessa budgetar ska kompletteras genom användning av finansiella instrument.
Der erste Vorschussbetrag wird gemäß dem Bedarf an Haushaltsmitteln in Tranchen gezahlt.Det inledande förskottet ska betalas ut i flera omgångar beroende på budgetbehoven.
Ihre Fortsetzung ist abhängig von der Haushaltsmittelzuweisung des nächsten Haushaltsjahres.Dess fortsättning är avhängig av det påföljande räkenskapsårets budgetanslag.
Dieses Ziel greift nicht der etwaigen Neuzuweisung verfügbarer Haushaltsmittel für Energievorhaben vor.Detta mål ska inte påverka eventuell omfördelning av tillgänglig finansiering för energiprojekt.
Umfang der nach dem Kostenwirksamkeitsprinzip zuzuweisenden Haushaltsmittel, Humanressourcen und sonstigen Verwaltungsausgaben;De finansiella medel, personalresurser och andra administrativa resurser som krävs, enligt principen om kostnadseffektivitet.