"Haushaltsjahr" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch

Haushaltsjahrbudgetår

Beispieltexte mit "Haushaltsjahr"

Verfügbarer Überschuss aus dem vorhergehenden HaushaltsjahrDisponibelt överskott från det föregående budgetåret
Das Rechnungsprüfungskollegium wählt jedes Jahr seinen Vorsitzenden für das kommende Haushaltsjahr.Revisorskollegiet skall varje år välja sin ordförande för det kommande budgetåret.
Der Hauptgeschäftsführer unterbreitet dem Lenkungsausschuss bis zum 15. Februar Vorschläge für Übertragungen auf das folgende Haushaltsjahr.Verkställande direktören skall senast den 15 februari förelägga styrelsen förslag till överföring till påföljande budgetår.
Verwendung der Mittel im Haushaltsjahr 2011Anslagsutnyttjande budgetåret 2011
sämtlichen Einnahmen im betreffenden Haushaltsjahr undalla inkomster som uppburits för det budgetåret,
Aus dem vorhergehenden Haushaltsjahr übertragenes DefizitUnderskott som förts över från det föregående budgetåret
automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2010:Automatiska överföringar från budgetåret 2010:
Den Mitgliedstaaten für das Haushaltsjahr überwiesene VorschüsseUtbetalade förskott till medlemsstaten under räkenskapsåret
nicht automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2010:Icke-automatiska överföringar från budgetåret 2010:
die für das Haushaltsjahr vorgenommenen Mittelbindungen und Zahlungen;Åtaganden som ingåtts och betalningar som utförts under budgetåret.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Mittel des HaushaltsjahresAnslag för budgetåret
Ergebnis eines HaushaltsjahresBudgetutfall från budgetåret
Artikel 18 Saldo eines HaushaltsjahresArtikel 18 Budgetårets saldo
Effektive Ausgaben des letzten abgeschlossenen HaushaltsjahresFaktiska utgifter för det senast avslutade budgetåret
Für das Haushaltsjahr 2012 übernommene und abgeschlossene BeträgeBelopp som avslutats för räkenskapsåret 2012
die geschätzten Einnahmen der Agentur für das betreffende Haushaltsjahr,Genomförandeorganets beräknade inkomster för budgetåret i fråga.
Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement des HaushaltsjahresRapport om budgetårets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning
die für das Haushaltsjahr festgestellten Forderungen und eingezogenen Beträge;Fastställda fordringar och inkasserade belopp under budgetåret i fråga.
Verfügbarer Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr (Kapitel 3 0, Artikel 3 0 0)Disponibla överskott från det föregående budgetåret (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)