"Governance" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Governancestyrelseskick

Beispieltexte mit "Governance"

Förderung der Anwendung eines Kodex für die Corporate Governance.Främja genomförandet av riktlinjer för företagsstyrning.
Good Governance sowie duale Karrieren zu unterstützenförbättra god förvaltning och parallella karriärer,
Bestimmungen über die Governance des Finanzierungsinstruments;Bestämmelser om styrfunktioner för finansieringsinstrumentet.
Belfius wird auch seine Governance im Risiko- und Liquiditätsmanagement verbessern.Belfius ska också förbättra sin riskhantering och sin förvaltning av likvida medel.
DBB/Belfius wird auch seine Governance bei der Risiko- und Liquiditätssteuerung verbessern.DBB/Belfius ska också förbättra sin hantering av riskerna och de likvida medlen.
Schwerpunkt ist die Governance der Nanotechnologie zum Nutzen der Gesellschaft und der Umwelt.Att fokusera på förvaltning av nanoteknik till nytta för samhället och miljön.
Ein zusätzlicher Beitrag sollte für das „Global Governance Programme“ des EHI vorgesehen werden.Ytterligare ett bidrag bör anslås till EUI:s program för globala styrelseformer.
Verzeichnis der technischen Unterlagen über die Vertriebsarchitektur, die Governance und den GesamtplanFörteckning över tekniska dokument avseende återförsäljningsarkitektur, styrning och översiktsplan

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Erklärung, ob der Emittent der/den Corporate-Governance-Regelung(en) im Land seiner Gründung genügt.En förklaring om huruvida emittenten uppfyller reglerna för företagsstyrning i det land där det har sitt säte.
den Auswirkungen auf die Governance-Struktur der Einrichtung und auf ihre finanziellen und personellen Ressourcen.inverkan på organets styrningsstruktur och dess ekonomiska resurser och personalresurser.
Förderung und Unterstützung von Good Governance im Sport und von dualen Karrieren von Sportlerinnen und Sportlern;Främja och stödja goda styrelseformer inom idrotten och parallella karriärer för idrottsutövare.
Vorbereitende Maßnahme — Festlegung eines Governance-Modells für den Donauraum der Europäischen Union — Bessere und effizientere KoordinierungFörberedande åtgärd – Fastställande av en styrningsmodell för Europeiska unionens Donauområde – bättre och effektiv samordning
Auf der Basis adäquater Informationsrechte sollten Vergütungsregelungen daher im Rahmen der Corporate Governance angemessenen Kontrollen unterliegen.Ersättningssystemen bör därför omfattas av lämplig styrning och kontroll på grundval av rådande informationskrav.
Alle VÜD-Dokumente zu Kroatien finden sich auf folgender Website: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htmAlla handlingar om det alltför stora underskottet i Kroatien finns att tillgå på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htm