"Entsorgung" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Entsorgungavfallshantering

Beispieltexte mit "Entsorgung"

Entsorgung radioaktiver Abfälle, Umweltauswirkungen, grundlegende Kenntnisse und Forschung zur Stilllegung,Hantering av kärnavfall, miljöpåverkan, grundläggande kunskaper och forskning om nedläggning.
EntsorgungInformation om miljöexponering i samband med föreslagna/förväntade användningsområden samt bortskaffande
EntsorgungInformation om exponering av människor i samband med föreslagna/förväntade användningsområden samt bortskaffande
Entsorgung.Konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskfall.
EntsorgungInformation om miljöexponering i samband med föreslagen tillverkning och formulering/förväntade användningsområden samt bortskaffning
EntsorgungInformation om exponering av människor i samband med föreslagen tillverkning och formulering/förväntade användningsområden samt bortskaffning
Vorkehrungen für die Entsorgung radioaktiver Abfälle;Åtgärder för att hantera radioaktivt avfall.
Im Falle von vorschriftswidriger Entsorgung werden Sanktionen verhängt.sanktioner vidtas vid otillåtet bortskaffande.
die vorschriftsgemäße Entsorgung von verendeten Tieren, Abfall und Einstreu;Korrekt bortskaffande av döda djur, avfall och strö.
Entsorgung des WirkstoffsFörfaranden vid avfallshantering av det verksamma ämnet för industriella eller yrkesmässiga användare
Entsorgung verwendeter Lösungen;Begränsning av att silverjoner eventuellt frigörs genom bortskaffande av använda lösningar.
Entsorgung einschließlich der Eluierbarkeit bei DeponielagerungFörutsättningar för kontrollerat utsläpp inklusive urlakning vid bortskaffande
Entsorgung des WirkstoffsInformation om miljöexponering i samband med avsedd användning och bortskaffande av det verksamma ämnet

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Entsorgungsschächte unterliegen in der Regel bestimmten Vorschriften zur Vermeidung der Verschmutzung nutzbarer Grundwasservorkommen.Brunnar för bortskaffande omfattas vanligen av regler för att undvika kontaminering av sötvattenakviferer.
Prüfung von Möglichkeiten zur Abfallentsorgung.Översyn av alternativen för bortskaffande av avfall.
Spezielle Fragen bei der Förderung der Abfallentsorgung:Särskilda frågor om stödet avser avfallshantering:
Betrifft: Beförderung von Abfällen zu Abfallentsorgungsanlagen.Typ: Transport av avfall till avfallsanläggningar.
Betriebsbeihilfen für die Abfallentsorgung und EnergieeinsparungenDriftsstöd till avfallshantering och främjande av energibesparingar
Produkte für die Abwasserentsorgung und -behandlung innerhalb von GebäudenByggprodukter för avloppsvatten inomhus
entsorgung und Beseitigung von UmweltverschmutzungenVattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering
entsorgung und Beseitigung von UmweltverschmutzungenEl, gas, värme och kyla, vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering