"Energieerzeugung" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Energieerzeugungenergiproduktion

Beispieltexte mit "Energieerzeugung"

Energieerzeugung aus Biomasseenergiproduktion från biomassa
Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffenenergiproduktion från fossila bränslen
Brennstoffen für die Energieerzeugung.bränslen avsedda för energiproduktion.
Lokale Industrie einschließlich EnergieerzeugungLokal industri inklusive kraftproduktion
Zwecks Energieerzeugung betriebener Bergbaubrytning av energiproducerande material
Zusätzliche Kapazität der Energieerzeugung aus erneuerbaren QuellenExtra produktionskapacitet för förnybar energi
Welche traditionelle Energiequellen werden zur Energieerzeugung eingesetzt?Vilka traditionella energikällor kommer att användas vid energiproduktionen?
alle in Anhang XXII genannten Erzeugnisse und ihre Derivate, die zur Energieerzeugung bestimmt sind,“.alla produkter som förtecknas i bilaga XXII och produkter som framställts av dessa och som är avsedda för energiändamål,”
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (einschließlich zwecks Energieerzeugung betriebener Bergbau)Utvinning av mineral (inklusive utvinning av energimineral)
Pilotprojekt — Verfügbarkeit, Nutzung und Nachhaltigkeit von Wasser zur Energieerzeugung aus nuklearen und fossilen QuellenPilotprojekt – Vatten för produktion av kärnkraft och fossilenergi – tillgång, användning och hållbarhet

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Energieerzeugungsanlage, die elektrische Energie sowohl aus einer erneuerbaren Energie als auch aus einem fossilen Brennstoff erzeugtEtt kraftverk som genererar elkraft från såväl en förnybar energikälla som en fossil bränslekälla.
Emissionen aus der klassischen Energieerzeugung, ktKoldioxidutsläpp från klassisk elproduktion, kt
Verteilnetz, das thermische Energie von der Energieerzeugungsanlage zum Endverbraucher überträgtNätverk som transporterar/ distribuerar värmeenergi från energi- producerande enhet till slutanvändning.
Hauptverwendung als Brennstoff oder andere Mittel der Energieerzeugung, mit Ausnahme PCB-haltiger Abfälle.Användning som bränsle eller annan metod för att generera energi, med undantag för avfall som innehåller polyklorerade bifenyler.
Propeller, Leistungsübertragungssysteme, Energieerzeugungssysteme und Geräuschminderungssysteme wie folgt:Propellrar, effektöverföringssystem, effektgenererande system och ljuddämpande system, enligt följande:
Erreichung niedriger CO2-Emissionen bei Energieerzeugungsanlagen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werdenAtt uppnå låga koldioxidutsläpp för energikällor i form av fossila bränslen.
mit fossilem Brennstoff befeuerte Energieerzeugungsanlagen mit betriebsbereiter CO2-Abscheidung und -speicherung (CCS)Kraftverk för sila bränslen med fossila bränslen Operativ avskiljning och lagring (CCS)
Wasserschraubenpropeller, Energieerzeugungssysteme oder -übertragungssysteme, konstruiert für den Einsatz auf Schiffen, wie folgt:Vattenskruvpropellrar, effektgenererande eller överförande system för användning på fartyg, enligt följande: