"Bulgarien" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

BulgarienBulgarien

Beispieltexte mit "Bulgarien"

Alle Bestimmungen außer Bulgarien.Alla destinationer med undantag av Bulgarien.
Bau einer neuen Speicheranlage in BulgarienByggande av en ny lagringsanläggning i Bulgarien
mit Maßnahmen zum Schutz gegen die Newcastle-Krankheit in Bulgarienom skyddsåtgärder i samband med Newcastlesjuka i Bulgarien
Rumänien, Niederlande, Belgien, Griechenland, Portugal, Tschechische Republik, Ungarn, Schweden, Österreich, BulgarienRumänien, Nederländerna, Belgien, Grekland, Portugal, Tjeckien, Ungern, Sverige, Österrike och Bulgarien
der Republik Bulgarien und RumänienRepubliken Bulgarien och Rumänien
Beträge für Bulgarien und Rumänien gemäß Artikel 125b Absatz 1Belopp för Bulgarien och Rumänien som avses i artikel 125b.1
Schrittweise Einführung der Direktzahlungen in Bulgarien und RumänienGradvist införande av direktstöd i Bulgarien och Rumänien
Erdgasfernleitung von Bulgarien über Rumänien und Ungarn nach ÖsterreichGasrörledning från Bulgarien till Österrike via Rumänien och Ungern
PCI Gasverbindungsleitungen Bulgarien — Serbien [derzeit bekannt als ‚IBS‘]Projekt av gemensamt intresse: sammanlänkning för gastransport Bulgarien–Serbien [nu kallat IBS]
Ergänzende nationale Direktzahlungen und Direktzahlungen in Bulgarien und RumänienKompletterande nationella direktstöd och direktstöd i Bulgarien och Rumänien
Cluster Bulgarien — Rumänien zur Kapazitätssteigerung, das folgende PCI umfasst:Kluster Bulgarien–Rumänien för kapacitetsökning; omfattar följande projekt av gemensamt intresse:

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Regionen Bulgariensregioner i Bulgarien
Yugozapaden (Bulgarien)Yugozapaden (Bulgarien)
Yugoiztochen (Bulgarien)Yugoiztochen (Bulgarien)
Severozapaden (Bulgarien)Severozapaden (Bulgarien)
Severoiztochen (Bulgarien)Severoiztochen (Bulgarien)
Yuzhen tsentralen (Bulgarien)Yuzhen tsentralen (Bulgarien)
Severen tsentralen (Bulgarien)Severen tsentralen (Bulgarien)
Bulgarien, Ungarn und Polen haben beschlossen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.Bulgarien, Polen och Ungern har beslutat att utnyttja den möjligheten.
Auf Bulgarien, Kroatien und Rumänien anwendbare BestimmungenBestämmelser för Bulgarien, Kroatien och Rumänien
Anwendung der Verwaltungssanktion in Bulgarien, Kroatien und RumänienTillämpning av den administrativa sanktionen i Bulgarien, Kroatien och Rumänien
Nach dem Eintrag „BULGARIEN“ wird folgender neue Eintrag eingefügt:Efter avsnittet ”BULGARIEN” ska följande avsnitt läggas till:
PCI Erhöhung der Kapazität der bestehenden Fernleitung von Bulgarien nach GriechenlandProjekt av gemensamt intresse: ökning av överföringskapaciteten i den befintliga rörledningen från Bulgarien till Grekland
Erbringung von Beratungsdienstleistungen in der Landwirtschaft in Bulgarien und RumänienTillhandahållande av rådgivnings- och spridningstjänster avseende jordbruket i Bulgarien och Rumänien
Die Mitgliedstaaten setzen die Einfuhr folgender Erzeugnisse aus dem Hoheitsgebiet Bulgariens aus:Medlemsstaterna skall stoppa import från Bulgarien av
Daher sollte der Anpassungsmechanismus nicht für Betriebsinhaber in Bulgarien und Rumänien gelten.Därför bör anpassningsmekanismen inte tillämpas på jordbrukare i Bulgarien och Rumänien.