"Buchführung" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Buchführungbokföring

Beispieltexte mit "Buchführung"

Buchführung über die Zinserträge aus VorfinanzierungenRedovisning av ränta som genererats av förfinansiering
Doppelte und vierfache BuchführungDubbel bokföring/fyrdubbel bokföring
Rechnungs- abschluss - BuchführungAvslutande av räkenskaperna – granskning och godkännande av räkenskaperna
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; BuchführungRedovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
Jede Zahlstelle unterhält für die den Fonds im Haushalt der Union ausgewiesenen Mittel eine getrennte Buchführung.Varje utbetalande organ ska föra separata räkenskaper för de anslag som unionens budget föreskriver för fonderna.
Artikel 172 Buchführung über EGFL-AusgabenArtikel 172 Bokföring av EGFJ-utgifter
Anschreibung in der Buchführung des AnmeldersRegistrering i deklarantens bokföring
Wirtschaftsprüfung-, Buchführung und SteuerberatungRedovisning, revision, bokföring och skatterådgivning
Diese Buchführung muss mindestens folgende Angaben enthalten:Bokföringen skall minst innehålla följande uppgifter:
Artikel 198 Buchführung der interinstitutionellen Europäischen ÄmterArtikel 198 Räkenskaper för de europeiska interinstitutionella byråerna
Anpassungen zur Ermöglichung der Konsistenz mit der Buchführung anderer SektorenJusteringar för att skapa samstämmighet med räkenskaperna från andra sektorer
In derartigen Fällen ist eine getrennte Buchführung für Seeverkehrstätigkeiten erforderlich [21].I sådana fall måste det föras separat redovisning för sjötransportverksamhet [21].

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Artikel 153 FinanzbuchführungArtikel 153 Allmänna räkenskaper
Finanzbuchführung und HaushaltsbuchführungAllmänna räkenskaper och budgeträkenskaper
Betriebsbogen und BuchführungsdatenFöretagsredovisningar och redovisningsuppgifter
Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungeninformationssystemet för jordbruksföretagens redovisning
Buchungsvorgänge in der FinanzbuchführungRegistrering i de allmänna räkenskaperna
Artikel 154 Buchungsvorgänge in der FinanzbuchführungArtikel 154 Registrering i räkenskaperna
die Liste der Buchführungsbetriebe,förteckningen över rapporterande företag,
Die Haushaltsbuchführung gestattet eine gesonderte VerfolgungGenom budgeträkenskaperna ska följande tydligt framgå:
Die Buchführungen werden nach Kalenderjahren in Euro erstellt.Räkenskaperna ska upprättas i euro och löpa över ett kalenderår.
Die Buchführungen werden nach Kalenderjahren in Euro geführt.Räkenskaperna ska föras per kalenderår och uttryckas i euro.
Die wertmäßigen Buchführungsdaten werden ohne MwSt angegeben.Redovisningsuppgifterna uttrycks i monetära värden utan mervärdesskatt.
die verschiedenen Einkommensarten des Buchführungsbetriebes zu beurteilen;att bedöma företagets inkomster utifrån olika perspektiv,
Aufbau und Pflege von Informationsnetzen landwirtschaftlicher Buchführungen;Upprättande och underhåll av informationstekniska redovisningssystem för jordbruket.