"Blei" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Bleibly

Beispieltexte mit "Blei"

Blei und BleiverbindungenBly och blyföreningar
Blei in Rohform, raffiniert (ohne Bleipulver und -flitter)Obearbetat bly, raffinerat (utom pulver och fjäll av bly)
Blei in Rohform, mit Antimon (ohne Bleipulver und -flitter)Obearbetat bly, innehållande antimon (utom pulver och fjäll av bly)
Blei zur Herstellung vakuumdichter Verbindungen zwischen Aluminium und Stahl in Röntgenbildverstärkern.Bly som möjliggör vakuumtäta anslutningar mellan aluminium och stål i bildförstärkare för röntgenbilder.
Blei in Rohform (ohne Bleipulver und -flitter, Blei in Rohform mit Antimon, raffiniertes Blei in Rohform)Obearbetat bly (utom raffinerat, obearbetat bly med antimon eller pulver och fjäll av bly)
Blei in Loten zur Befestigung digitaler Cadmiumtellurid- und Cadmiumzinktellurid-Arraydetektoren auf Leiterplatten.Bly i lödmetall för montering av digitala arraydetektorer av kadmiumtellurid och kadmiumzinktellurid på kretskort.
Blei als Legierungselement für ionisierender Strahlung ausgesetzte Lager und Verschleißflächen in medizinischen Geräten.Bly som legeringsämne för lager och slitytor i medicinsk utrustning som utsätts för joniserande strålning.
Blei wird in Röntgenbildverstärkern verwendet, um vakuumdichte Verbindungen zwischen Aluminium und Stahl herstellen zu können.Bly används i bildförstärkare för röntgenbilder för att möjliggöra vakuumtäta anslutningar mellan aluminium och stål.
Platten, Bleche, Bänder und Folien, aus Blei; Pulver und Flitter, aus BleiPlåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly
Zu Blei (Pb) in Schlacke siehe die Bestimmung in Anhang II Punkt 2.För bly (Pb) i slagg, se bestämmelsen i bilaga II.2.
Mineralvorkommen, die Aluminium, Kupfer, Blei, Blei + Zink, Zinn oder Zink enthalten.Mineralförekomster som omfattar aluminium, koppar, bly, bly + zink, tenn och zink
Stopfen, Verschluss- oder Flaschenkapseln aus Blei oder Aluminium, mit einem Durchmesser > 21 mmProppar, kapsyler och lock av bly eller aluminium, med en diameter av > 21 mm
Die Substitution oder Beseitigung von Blei ist derzeit wissenschaftlich und technisch nicht praktikabel.Substitution eller eliminering av bly är för närvarande inte vetenskapligt och tekniskt möjligt.
Verpackungsmittel mit Abschirmung aus Blei gegen Strahlung, zum Befördern oder Lagern radioaktiver Stoffe (Euratom)Behållare med blyavskärmning för transport eller förvaring av radioaktiva ämnen (Euratom)
Stopfen, Deckel, Flaschenkapseln, aus unedlen Metallen (nicht aus Blei oder Aluminium, mit einem Durchmesser von > 21 mm)Proppar, kapsyler och lock, av oädel metall (ej av bly, kronkorkar, proppar, kapsyler och lock av aluminium med en diameter av > 21 mm)
Phosphor, Eisen, Mangan oder Blei enthaltende Verbindungen dürfen diesem Bezugskraftstoff nicht absichtlich zugesetzt werden.Detta referensbränsle får inte avsiktligt tillföras föreningar som innehåller fosfor, järn, mangan eller bly.