"Biokraftstoff" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Biokraftstoffbiobränsle

Beispieltexte mit "Biokraftstoff"

Biokraftstoff aus Cellulose, Hemicellulose oder Lignin,Biobränsle framställt av cellulosa, hemicellulosa eller lignin.
Biokraftstoff aus Zucker und Stärke (außer Ethanol aus Maiskörnerstärke),Biobränsle framställt av socker och stärkelse (utom etanol framställd av majskornsstärkelse).
Bioenergie: jede nachhaltige Energie aus Deponiegas, Klärgas, Biogas oder in Biomasseanlagen gewonnener Biokraftstoff.Bioenergi: alla hållbara energiinstallationer för deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar och biogas eller bränsle som utvinns från biomassa.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Biokraftstoffe aus Cellulose umfassen auch Bioethanol aus Cellulose.Cellulosabaserade biobränslen innefattar cellulosabaserad bioetanol.
Pilotprojekt — Sicherheit der Energieversorgung — BiokraftstoffePilotprojekt – Energitrygghet – Biobränslen
Die Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG legen Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe fest.I direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG fastställs hållbarhetskriterier för biodrivmedel.
Mengen und Energiegehalt von verbrannten flüssigen Biobrennstoffen und Biokraftstoffen, in t bzw. TJ;Mängder och energiinnehåll av biodrivmedel och flytande biobränslen som förbränns, uttryckt i ton och TJ.
Informationen zu Biomasse, Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen werden mit Frage 5.17 erfasst.Information om biomassa, biobränslen och flytande biobränslen tas upp i fråga 5.17.
nach Anhörung des Ausschusses für die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen,efter samråd med kommittén för hållbarhet för biodrivmedel och flytande biobränslen, och
Höchstzulässiger Anteil des Biokraftstoffs am Kraftstoffgemisch (nach Angabe des Herstellers): … Vol.-%Största mängd biobränsle som kan godtas i bränslet (av tillverkaren angivet värde): volymprocent
Eingeschlossen sind Pflanzen für Biokraftstoffe und der Anbau von Pflanzen im Freiland und in Gewächshäusern.Här ingår växter till biobränslen och odling av grödor både på friland och i växthus.