"Bewässerung" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch

Bewässerungbevattning

Beispieltexte mit "Bewässerung"

Investitionen in BewässerungInvesteringar i bevattning
Kosten für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz und Wasserverbrauch für alle betrieblichen Zwecke einschließlich Bewässerung.Kostnader för anslutning till det allmänna vattennätet och vattenförbrukning för alla jordbruksändamål, inklusive konstbevattning.
Apparate zur Bewässerung für die Landwirtschaft oder den GartenbauBevattningsapparater för jordbruk och trädgårdsskötsel
I. Einander folgende Nebenkulturen, Pilze, Bewässerung und Stilllegung von AckerlandI. Sekundära och på varandra följande grödor, svamp, bevattning och uttagen jordbruksmark
Einander folgende Nebenkulturen, Pilze, Bewässerung und Stilllegung von Ackerland“:Sekundära och på varandra följande grödor, svamp, bevattning och uttagen jordbruksmark” skall det
Landbearbeitung einschließlich landwirtschaftlicher Dienstleistungen wie Landbestellung, Säen, Bewässerung und Düngung;Arbete på mark, inbegripet jordbrukstjänster såsom jordbearbetning, sådd, bevattning och gödsling.
Getrennte Einträge sollten auch verwendet werden, wenn die gleiche Kultur sowohl mit Bewässerung als auch ohne Bewässerung vorliegt.Särskilda uppgifter skall lämnas också om samma gröda odlas både med och utan konstbevattning.
welche landwirtschaftlichen Kulturpflanzenarten für eine Flächenzahlung nach Maßgabe des Ertrages bei Bewässerung in Frage kommen können;upprätta en förteckning över de jordbruksgrödor för vilka arealersättning får beviljas på grundval av satsen för bevattnad avkastning,

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Bohrung für Bewässerungszwecke.Brunnskonstruktion för bevattning.
Bewässerungssystem: Anzugeben ist, über welches Hauptbewässerungssystem der Betrieb verfügt:Bevattningssystem: ska anges som en kod som indikerar det huvudsakliga bevattningssystem som används i jordbruket:
Entfällt (Betrieb verfügt über kein Bewässerungssystem)Inte tillämpligt (ingen bevattning).
Falls die Rebflächen bewässert sind, Datum der letzten Bewässerung:Datum för senaste bevattning, om odlingen konstbevattnas:
Gelände, das mechanisch geebnet oder geglättet wurde, um Bewirtschaftungspraktiken wie Rieselbewässerung zu erleichtern.Ett markområde, vanligen ett fält, som mekaniskt har plattats till eller jämnats till för att underlätta åtgärder som bevattning.
die Art der Bewässerung, die durch Gräben und Schöpfwerke erfolgte, mit denen hochwertiges Wasser aus Brunnen geschöpft wurde.Bevattningen sker med hjälp av en anordning som för upp vatten av mycket hög kvalitet från en brunn till bevattningskanalerna.
Einhaltung der Genehmigungsverfahren für die Verwendung von Wasser zur Bewässerung, falls entsprechende Verfahren vorgesehen sindFörenlighet med tillståndsförfarandena i de fall bevattningsvatten kräver tillstånd
Die freiwillige Flächenstilllegung ist den anderen Flächen als den Bewässerungs-, den Maisanbau- und/oder den Grassilageflächen zuzurechnen.Frivilligt arealuttag skall räknas in under andra arealer än bevattnade och arealer för majs och/eller gräsensilage.