"Aufwendungen für Kraftfahrzeuge" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Aufwendungen für KraftfahrzeugeUtgifter för bil

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Aufwendungen für die regionalen BeiräteKostnader för de regionala rådgivande nämnderna
Personalaufwendungen (nach Tagessätzen für die Arbeit im Beirat);Utgifter för personal (personalkostnad per arbetsdag på projektet).
Aufwendungen für spezifische und allgemeine Kreditrisikoanpassungen während des Berichtszeitraums,Kostnader för specifika och allmänna kreditriskjusteringar under rapportperioden.
für Wertminderungsaufwendungen für Kredite und Darlehen zum Bilanzstichtag.sammanlagt belopp för avsättningskonton avseende kreditförluster på lån och förskott per balansdagen.
Aufwendungen für FuE ist dabei als staatliche Beihilfe zu betrachten.Det är emellertid endast en del de offentliga utgifterna för FOU som kommer att betraktas som statliga stöd.
für Wertminderungsaufwendungen für Kredite und Darlehen in der Berichtsperiode.periodens förändringar i avsättningskonton för kreditförluster på lån och förskott.
für die Aufwendungen für immaterielle FuE-Vermögenswerte können die förderbaren Unternehmen 150 % der tatsächlichen Kosten abziehen.Utgifter för immateriella FoU-tillgångar berättigar också företagen till avdrag på 150 % av deras faktiska kostnader.
On-Board-Diagnosesysteme (OBD-Systeme) für KraftfahrzeugeOmborddiagnos (OBD) för motorfordon
Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge, mit MotorUnderreden försedda med motor
für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705För motorfordon enligt nr 8701–8705
Rundfunkempfangsgeräte für Kraftfahrzeuge, a. n. g.Övriga radiomottagare för motorfordon
Schlösser aus unedlen Metallen, für KraftfahrzeugeLås av sådana slag som används till motorfordon, av oädel metall
andere Beschläge und ähnliche Waren, für KraftfahrzeugeAndra beslag och liknande artiklar, lämpliga för motorfordon
für Kraftfahrzeuge der Position 8702 oder 8704Till fordon enligt nr 8702 eller 8704
für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705För motorfordon enligt nr 8701–8705
Andere Teile und Zubehör, a. n. g., für KraftfahrzeugeDiverse andra delar och tillbehör till motorfordon