"Arbeitsbedingungen" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Arbeitsbedingungenarbetsvillkor

Beispieltexte mit "Arbeitsbedingungen"

flexible Arbeitsbedingungenflexibilitet på arbetsmarknaden
Wahl der ArbeitsbedingungenVal av analysparametrar.
die in den einzelnen Mitgliedstaaten in dem Sektor herrschenden Arbeitsbedingungen.arbetsvillkoren inom denna sektor för varje medlemsstat.
gegebenenfalls andere einschlägige Arbeitsbedingungen undi tillämpliga fall, andra relevanta arbetsvillkor, och
Die GFP sollte zur Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen der im Fischereisektor Beschäftigten beitragen.Den gemensamma fiskeripolitiken bör bidra till förbättring av arbetsförhållandena och säkerheten för aktörer inom fisket.
Um hier Abhilfe zu schaffen, gilt es, die Arbeitsbedingungen sowie die präventive und heilende Gesundheitsversorgung zu verbessern.Det krävs därför en politik för bättre arbetsmiljö och bättre hälso- och sjukvård, även förebyggande sådan.
Bestimmten Bediensteten auf Zeit können Sonderzulagen als Ausgleich für besonders beschwerliche Arbeitsbedingungen gewährt werden.Särskild ersättning kan beviljas vissa tillfälligt anställda för att kompensera dem för särskilt svåra arbetsförhållanden.
Dies sollte jedoch auf keinen Fall der Anwendung von für die Arbeitnehmer günstigeren Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen entgegenstehen.Detta bör dock inte på något sätt hindra att arbets- och anställningsvillkor som är förmånligare för arbetstagarna tillämpas.
Es ist ein dynamisches Prüfverfahren erforderlich, das die Betriebsbedingungen dieser Art von Maschinen unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen abdeckt.Det krävs ett transient provningsförfarande som motsvarar de driftförhållanden som gäller för denna maskintyp vid normal användning.