"Antidumpingmaßnahme" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Antidumpingmaßnahmeantidumpningsåtgärd

Beispieltexte mit "Antidumpingmaßnahme"

Außerdem betrafen die drei Überprüfungen dieselbe Antidumpingmaßnahme.Dessutom gällde de tre översynerna samma antidumpningsåtgärd.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Länder, für die Antidumpingmaßnahmen geltenLänder som omfattas av antidumpningsåtgärder
Diese Einfuhren sind somit nicht Gegenstand der Antidumpingmaßnahmen.Denna import är således inte föremål för några antidumpningsåtgärder.
Die Einführer lehnen die Einführung von Antidumpingmaßnahmen generell ab.I allmänhet motsätter sig importörer införandet av antidumpningsåtgärder.
Drei andere Verwender waren jedoch gegen die Einführung von Antidumpingmaßnahmen.Däremot var tre andra användare emot införandet av antidumpningsåtgärder.
Gleichzeitig beantragte der Antragsteller auch die Überprüfung der geltenden Antidumpingmaßnahmen.Sökanden begärde samtidigt även en översyn av gällande antidumpningsåtgärder.
Alle der Kommission bekannten Unionshersteller unterstützen die Einführung von Antidumpingmaßnahmen.Alla unionstillverkare som gett sig till känna gav sitt stöd till införandet av antidumpningsåtgärder.
Folglich wurde festgestellt, dass dieses Unternehmen die geltenden Antidumpingmaßnahmen nicht umgangen hat.Följaktligen konstaterades det att detta företag inte har kringgått gällande antidumpningsåtgärder.