"Kommanditgesellschaft" auf Rumänisch


Kommanditgesellschaftsocietate în comandită pe acțiuni


Beispieltexte mit "Kommanditgesellschaft"

persönlich haftende Gesellschafter bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien;asociații comanditați, în cazul unei societăți în comandită pe acțiuni;