"Haushaltsordnung" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Haushaltsordnungregulament financiar

Beispieltexte mit "Haushaltsordnung"

Die Kommission verwaltet das Instrument gemäß der Haushaltsordnung.Comisia gestionează instrumentul în conformitate cu regulamentul financiar.
Der wiedereingezogene Betrag gilt als zweckgebundene Einnahme gemäß Artikel 177 Absatz 3 der Haushaltsordnung.Cuantumul recuperat constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 177 alineatul (3) din Regulamentul financiar.
Maßnahme aufgrund der institutionellen Befugnisse der Kommission gemäß Artikel 54 Absatz 2 der Haushaltsordnung.Sarcini care rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituțional, astfel cum se prevede la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul financiar.
Zur Vermeidung von Interessenkonflikten unterliegen diese Personen den Verpflichtungen gemäß Artikel 57 der Haushaltsordnung.Pentru a evita eventualele conflicte de interese, persoanele în cauză sunt supuse obligațiilor prevăzute la articolul 57 din Regulamentul financiar.
Die Kommission führt das Programm im Einklang mit der Haushaltsordnung durch.Comisia pune în aplicare programul în conformitate cu Regulamentul financiar.
die gemäß den Artikeln 178 und 182 der Haushaltsordnung wiedereingesetzten Mittel;credite reconstituite în conformitate cu articolele 178 și 182 din Regulamentul financiar;
Die Verwaltungsmittel dieses Titels sind in Artikel 41 der Haushaltsordnung definiert.Creditele administrative reglementate de prezentul titlu sunt cele stabilite la articolul 41 din Regulamentul financiar.
Diese Verordnung sollte in vollem Einklang mit der Haushaltsordnung durchgeführt werden.Prezentul regulament ar trebui pus în aplicare în deplină conformitate cu Regulamentul financiar.
Die Haushaltsordnung sollte dem jährlichen Haushaltsverfahren nach dem AEUV Rechnung tragen.Procedura bugetară anuală în temeiul TFUE ar trebui să se reflecte în prezentul regulament.
Zur Wahrung der Kohärenz mit der Haushaltsordnung müssen Übergangsvorschriften erlassen werden.Pentru a asigura coerența cu dispozițiile Regulamentului financiar, este necesar să se stabilească dispoziții tranzitorii.
Für diese Verordnung sollten zudem die Vereinfachungsinstrumente der Haushaltsordnung genutzt werden.De asemenea, prezentul regulament ar trebui să recurgă la instrumentele de simplificare introduse prin Regulamentul financiar.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

für Treuhandfonds gemäß Artikel 187 der Haushaltsordnung:în cazul fondurilor fiduciare menționate la articolul 187 din Regulamentul financiar:
einen Bestätigungsvermerk gemäß Artikel 59 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Haushaltsordnung;o opinie de audit în conformitate cu articolul 59 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul financiar;
die Rechnungslegung gemäß Artikel 59 Absatz 5 Buchstabe a der Haushaltsordnung zu erstellen;întocmirea conturilor menționate la articolul 59 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul financiar;
Die Kommission setzt die finanzielle Unterstützung durch die Union gemäß der Haushaltsordnung um.Comisia pune în aplicare sprijinul financiar din partea Uniunii în conformitate cu Regulamentul financiar.
die Mittel aus gemäß Artikel 177 Absatz 3 der Haushaltsordnung zurückgezahlten Vorfinanzierungsbeträgen;credite rezultate din plăți de prefinanțare care au fost rambursate în conformitate cu articolul 177 alineatul (3) din Regulamentul financiar;
Die in Artikel 145 der Haushaltsordnung genannten Erläuterungen sind fester Bestandteil der Jahresabschlüsse.Notele menționate la articolul 145 din Regulamentul financiar fac parte integrantă din situațiile financiare.
Für Dienstleistungsaufträge gelten gemäß Artikel 190 der Haushaltsordnung folgende Schwellenwerte und Verfahren:Pragurile și procedurile menționate la articolul 190 din Regulamentul financiar sunt stabilite după cum urmează pentru contractele de achiziții de servicii: