"Haushaltsmittel" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Haushaltsmittelresurse bugetare

Beispieltexte mit "Haushaltsmittel"

Aufschlüsselung der HaushaltsmittelDefalcarea bugetului
Haushaltsmittel für das Ziel ‚Konvergenz‘Resurse pentru obiectivul de convergență
Haushaltsmittel für das Ziel ‚Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung‘Resurse pentru obiectivul de concurență regională și ocupare a forței de muncă
Haushaltsmittel für eine Maßnahme der Union können nur verwendet werden, wenn zuvor ein Basisrechtsakt erlassen worden ist.Se impune adoptarea unui act de bază înaintea utilizării creditelor înscrise în buget pentru orice acțiune a Uniunii.
Die Reserveliste umfasst zusätzliche 20 % der für das LIFE-Programm verfügbaren Haushaltsmittel.Lista de rezervă va cuprinde încă 20 % din bugetul LIFE disponibil.
eine Aufteilung der Haushaltsmittel auf die einzelnen Maßnahmenarten;o defalcare a bugetului pe tipuri de acțiuni;
Die Haushaltsmittel werden wie folgt auf die Teilprogramme aufgeteilt:Defalcarea bugetară pentru subprograme este după cum urmează:
Verwendung der jährlichen Haushaltsmittel für die UmstrukturierungsprogrammeUtilizarea bugetului anual pentru programele de restructurare
die Übereinstimmung der Zuweisung der Haushaltsmittel mit den Programmzielen;coerența alocării resurselor bugetare cu obiectivele programului;
Dieses Ziel greift nicht der etwaigen Neuzuweisung verfügbarer Haushaltsmittel für Energievorhaben vor.Acest obiectiv nu aduce atingere niciunei posibile realocări a fondurilor disponibile pentru proiecte din sectorul energiei.
die Verwaltungskosten und die ausgeführten Haushaltsmittel der PPP-Einrichtung im vorangehenden Haushaltsjahr;costurile administrative și bugetul executat de organismul PPP în cursul exercițiului financiar precedent;
Ein angemessener Anteil der Haushaltsmittel für Forschungsinfrastrukturen sollte für e-Infrastrukturen verwendet werden.O parte corespunzătoare din bugetul pentru infrastructuri de cercetare ar trebui să fie dedicată infrastructurilor electronice.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Haushaltsmittelansatzbuget alocare
Ausführung von Haushaltsmitteln durch die anderen OrganeExecuția bugetară de către alte instituții decât Comisia
Artikel 55 Ausführung von Haushaltsmitteln durch die anderen OrganeArticolul 55 Execuția bugetară de către alte instituții decât Comisia
Ergänzend zu diesen Haushaltsmitteln sind Finanzierungsinstrumente vorgesehen.Aceste bugete se completează prin utilizarea instrumentelor financiare.
Verwaltung von Haushaltsmitteln (einschließlich Übertragungen und Inabgangstellungen)Gestiunea resurselor bugetare (inclusiv reportări și anulări)
Der erste Vorschussbetrag wird gemäß dem Bedarf an Haushaltsmitteln in Tranchen gezahlt.Suma prefinanțării inițiale este plătită în tranșe în funcție de necesitățile bugetare.
Jede Zahlung wird der jeweils ältesten offenen Haushaltsmittelbindung des betreffenden Fonds zugeordnet.Fiecare plată se atribuie angajamentului bugetar deschis cel mai devreme al fondului în cauză.
Umfang der nach dem Kostenwirksamkeitsprinzip zuzuweisenden Haushaltsmittel, Humanressourcen und sonstigen Verwaltungsausgaben;volumul creditelor, al resurselor umane și al altor cheltuieli administrative care trebuie alocate, luând în considerare în mod corespunzător principiul eficacității din punctul de vedere al costurilor;