"Dekret" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Dekretdecret

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Aufgehoben und ersetzt durch Gesetzesdekret Nr. 285/2005.Abrogată și modificată prin Decretul legislativ nr. 285/2005.
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e des Dekrets Nr. 369 des Präsidenten der Republik vom 22. April 1994.Articolul 2 alineatul (2) litera (e) din Decretul prezidențial nr. 369 din 22 aprilie 1994.