"zurzeit" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch

zurzeitchwilowo

Beispieltexte mit "zurzeit"

Diese Überprüfung läuft zurzeit noch.Obecnie dochodzenie nadal trwa.
Die Umgehungsuntersuchung wird zurzeit noch durchgeführt.Dochodzenie w sprawie obejścia środków wciąż trwa.
Daher ist zurzeit keine Erstattung für Reis festzusetzen.W konsekwencji chwilowo nie jest uzasadnione ustalenie refundacji według prawa ogólnego dla ryżu.
Daher muss zurzeit auf jegliche nationale Initiative in diesem Bereich verzichtet werden.Należy zatem od tej chwili powstrzymać się od wszelkiej narodowej inicjatywy w tej dziedzinie.
Serbien und Montenegro befindet sich zurzeit an einem kritischen Punkt des Reformprozesses.Serbia i Czarnogóra znajdują się obecnie w krytycznym momencie procesu reform.
Für die Erstellung von Luftqualitätsmodellen lassen sich zurzeit keine Referenzmethoden festlegen.Niemożliwe jest określenie w chwili obecnej technik referencyjnych w zakresie modelowania jakości otaczającego powietrza.
Der Geltungsbereich der gemeinschaftlichen Gleichstellungsregelung für in Drittländern geerntetes Saatgut ist zurzeit auf bestimmte Saatgutkategorien begrenzt.Zakres wspólnotowej równoważności materiału siewnego w odniesieniu do materiału siewnego zebranego w państwie trzecim jest obecnie ograniczony do pewnych kategorii materiału siewnego.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Die Lage des Reismarktes ist zurzeit günstig für den Absatz zusätzlicher Mengen, insbesondere zur Erzeugung von Bruchreis.Sytuacja na rynku ryżu stwarza obecnie dogodne warunki dla zbytu dodatkowych ilości, w szczególności w celu przetworzenia go na ryż łamany.
Falls die ersetzten Produkte nicht am gleichen Standort hergestellt werden, ist anzugeben, wo sie zurzeit hergestellt werden.Jeżeli te zastąpione produkty nie są wytwarzane w tej samej lokalizacji, proszę wskazać, gdzie są obecnie wytwarzane.