"wo" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

wogdzie

Beispieltexte mit "wo"

Wo befindet sich das Unternehmen, dem die Umsiedlungsbeihilfe gewährt werden soll?Gdzie jest zlokalizowane przedsiębiorstwo, które ma czerpać korzyść z relokacji?
Wo dies möglich ist, kann eine kumulative Finanzierung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1290/2013 genutzt werden.Tam gdzie jest to możliwe, można stosować łączne finansowanie określone w rozporządzeniu (UE) nr 1290/2013.
Wo Schadstoffe gemessen werden müssen, sind die Messungen kontinuierlich oder stichprobenartig an festen Orten durchzuführen.Tam gdzie należy dokonać pomiaru zanieczyszczeń, pomiary powinny być prowadzone w stałych punktach pomiaru w sposób ciągły lub na zasadzie losowego poboru prób.
Anzeige, wo sich das NC Programm gerade befindetPodaje informacje o aktualnym zaawansowaniu programu NC.
Bemerkungen (ggf. auch dazu, wo Plomben angebracht sind)Uwagi (w tym, w odpowiednich przypadkach, o umiejscowieniu plomb)
Im Prüfbericht ist anzugeben, wo die Antenne aufgestellt ist.W sprawozdaniu z badań należy odnotować miejsce umieszczenia anteny.
die Kühlflüssigkeit wird genau dort zugeführt, wo sie gebraucht wirdciecz chłodząca jest doprowadzana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.
Phase in der Fischerei-/Vermarktungskette (wann und wo tritt das Risiko auf)Etap w łańcuchu połowów/wprowadzania do obrotu (kiedy i w którym miejscu występuje ryzyko)
die Werkzeugoptimierung vermeidet zeitintensive Werkzeugwechsel, wo immer es möglich istFunkcja optymalizacji narzędzi pozwala na uniknięcie czasochłonnych zmian narzędzi.
Ein Zweistoffmotor muss im Zweistoffbetrieb und, wo zutreffend, im Dieselbetrieb betrieben werden.Silnik dwupaliwowy musi pracować w trybie dwupaliwowym oraz, w stosownych przypadkach, w trybie dieslowskim.