"wissenschaftlich" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
wissenschaftlichnaukowy

Beispieltexte mit "wissenschaftlich"

die Daten sind nicht wissenschaftlich erforderlich, oderdostarczanie tego rodzaju danych nie jest konieczne z naukowego punktu widzenia; lub
Die Ergebnisse wurden mit einem wissenschaftlich validen (Q)SAR-Modell erzielt;wyniki pochodzą z modelu QSAR o ustalonej ważności naukowej,
Die Antragsteller müssen einen solchen Antrag technisch und wissenschaftlich angemessen begründen.Wnioskodawcy powinni przedstawić stosowne uzasadnienie techniczne i naukowe na poparcie wniosku.
Der gemeinsame Antrag enthält angemessene, zuverlässige und wissenschaftlich validierte Informationen.Wspólny wniosek musi zawierać informacje adekwatne, wiarygodne i potwierdzone naukowo.
Die Substitution oder Beseitigung von Blei ist derzeit wissenschaftlich und technisch nicht praktikabel.Zastąpienie lub usunięcie ołowiu jest obecnie naukowo i technicznie niewykonalne.
Soweit zweckmäßig, werden wissenschaftlich untermauerte und gut dokumentierte statistische Schätzmethoden angewendet.W stosownych przypadkach wykorzystuje się dobrze udokumentowane metody estymacji statystycznej, opierające się na podstawach naukowych.
außer wenn wissenschaftlich nachgewiesen wird, dass diese Konzentration unter relevanten Feldbedingungen nicht überschritten wird.chyba że zostanie naukowo wykazane, iż we właściwych warunkach terenowych to stężenie nie zostaje przekroczone.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

wissenschaftliches Gerätaparatura naukowa
wissenschaftliche Forschungbadania naukowe
wissenschaftlicher Unterrichtprzedmioty ścisłe
wissenschaftlicher Fortschrittpostęp naukowy
wissenschaftliche Zusammenarbeitwspółpraca naukowa
Wissenschaftlicher Ausschuss (EU)komitet naukowy (UE)
Popularisierung wissenschaftlicher Erkenntnissepopularyzacja wiedzy
Wissenschaftliche Prüfung von RückwurfbewertungenNaukowy przegląd ocen odrzutów
Wissenschaftliche und übrige technische DienstleistungenPozostałe usługi naukowo-techniczne
Wissenschaftlicher Name (Gattung und Art) und üblicher ArtnameNazwa naukowa (rodzaju i gatunku) oraz nazwa zwyczajowa gatunku
Wissenschaftliche Zusammenarbeit für verantwortungsvolle FischereiWspółpraca naukowo-badawcza w dziedzinie odpowiedzialnego rybołówstwa
Wissenschaftliche und technische Unterstützung für EntwicklungsländerPomoc naukowa i techniczna dla krajów rozwijających się
Wissenschaftliche Sachverständige für die Netz- und InformationssicherheitEksperci naukowi w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego i informatycznego
Wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit für verantwortungsvolle FischereiWspółpraca naukowa i techniczna w dziedzinie odpowiedzialnego rybołówstwa
Außer zu wissenschaftlichen Forschungszwecken.Z wyjątkiem do celów badań naukowych.
Vertrauliche Daten für wissenschaftliche ZweckePoufne dane do celów naukowych
nach Anhörung der Wissenschaftlichen Prüfgruppe,po konsultacji z Grupą ds. Przeglądu Naukowego,
Ausschuss für wissenschaftliche und technische ForschungKomitet Badań Naukowo-Technicznych
zu wissenschaftlichen Forschungszwecken einreisende Forscher;badaczy podróżujących w związku z prowadzeniem badań naukowych;
das einschlägige wissenschaftliche und technische Fachwissen;odpowiedniej naukowej i technicznej ekspertyzy;
Rektorin des Internationalen geisteswissenschaftlich-wirtschaftswissenschaftlichen Instituts.Rektor Międzynarodowego Instytutu Humanistyczno- Ekonomicznego.