"wenn" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
wennjeśli

Beispieltexte mit "wenn"

wenn erforderlichw razie potrzeby
Wenn JA, wie?Jeśli TAK, należy opisać w jaki sposób
dazu wenn nötigjeśli konieczne
Wenn ja, welche? …Jeżeli tak, to proszę wskazać, jakie to środki: …
Wenn JA, welcher Art?Jeśli TAK, należy podać jakiego rodzaju
Wenn keine Schulden vorliegen.W przypadku braku zadłużenia.
Wenn beide Prüfungen bestanden.Jeśli przejdzie pomyślnie obydwa badania.
Wenn nötig Steckverbindungen lösen.W razie potrzeby rozłączyć połączenia wtykowe.
Wenn ein Leersaugventil verwendet wirdJeżeli stosowany jest opróżniający zawór ssący
Wenn nötig, den Gebläseaufsatz abbauen.W razie potrzeby zdemontować nasadkę nadmuchu.
Dieser Titel wird dotiert, wennŚrodki zapisuje się w tym tytule, jeżeli:
Dies könnte der Fall sein, wennMożna to osiągnąć, pod warunkiem że:
entziehen sie die Anerkennung, wennwycofują uznanie, jeżeli:
Wirkstoffe geben Anlass zur Besorgnis, wennSubstancje czynne dają powody do obaw, jeżeli:
Eine Entscheidung wird nicht anerkannt, wennOrzeczenia nie uznaje się, jeżeli:
Ausnahmen wegen Geringfügigkeit gelten, wennWyłączenie de minimis ma zastosowanie w następujących przypadkach:
Ggf. keine experimentelle Bestimmung erforderlich, wennOznaczanie eksperymentalne może okazać się zbędne, jeżeli:
Anlage LEERFAHREN, wenn möglichJeśli to możliwe, OPRÓŻNIĆ maszynę.
Nur wenn LED „BETRIEB“ leuchtetTylko wtedy, gdy dioda „PRACA” świeci się
Den Saugrüssel überprüfen, wenn nötigSprawdzić dyszę ssącą, w razie potrzeby
nur aktiv, wenn Endschalter eingebaut sindPrzycisk jest dostępny tylko w przy montażu łączników krańcowych.
Gebläse prüfen, wenn nötig austauschen.Sprawdzić nadmuch, w razie potrzeby wymienić.
Die Druckluftversorgung prüfen, wenn nötigSprawdzić zasilanie pneumatyczne, w razie potrzeby
Das Abreinigungsventil prüfen, wenn nötig austauschen.Sprawdzić zawór czyszczenia, w razie potrzeby wymienić.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Wenn ja, in welcher Höhe?Jeżeli tak, to o jakie kwoty?
Wenn ja, bitte Nachweise vorlegen:Jeżeli tak, to proszę przedstawić potwierdzające dokumenty, uzasadniające taką intensywność:
Wenn wandelbar: ganz oder teilweiseJeżeli zamienne, w pełni czy częściowo
Wenn ja, bitte Einzelheiten angeben:Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:
Wenn ja, geschätzte Zahl angeben: …Jeżeli tak, to proszę podać szacunkową liczbę stworzonych miejsc pracy: …
Wenn ein externer Störmelder angeschlossen istJeśli podłączony jest zewnętrzny sygnalizator zakłócenia
wenn es direkte Nebendienstleistungen erbringt;w przypadku gdy bezpośrednio świadczy usługi pomocnicze;
Ein Treffer im SIS II liegt vor, wennw systemie SIS II trafienie następuje w przypadku, gdy:
Ein ARA darf nur durchgeführt werden, wennPodejście z wykorzystaniem radaru pokładowego (airborne radar approach, ARA) wykonuje się, wyłącznie jeżeli:
Die Anforderungen dieser Regelung gelten als erfüllt, wennWymogi niniejszego regulaminu uznaje się za spełnione, jeśli:
Die Prüfstelle führt in jedem Fall Standortbegehungen durch, wennWeryfikator przeprowadza inspekcje na miejscu jeżeli:
Der Betreiber hat zwei Bestimmungsausweichflugplätze festzulegen, wennOperator wybiera dwa lotniska zapasowe dla lotniska docelowego, jeżeli:
Die nationale Akkreditierungsstelle zieht eine Akkreditierung zurück, wennKrajowa jednostka akredytująca cofa akredytację, jeśli:
Der zuständige Anweisungsbefugte verlangt allerdings diese Bestätigung nicht, wennWłaściwy urzędnik zatwierdzający nie wymaga jednak takiego oświadczenia w następujących przypadkach:
Magazin befüllen (wenn vorhanden)Napełnić magazynek (gdy jest na wyposażeniu maszyny).
Hydraulik (wenn vorhanden) ausschaltenWyłączyć układ hydrauliczny (w stosownym przypadku).
Nur wenn ein Rückluftkühler aktiviert istTylko wtedy, gdy aktywowana jest chłodnica powietrza powracającego
Nur wenn kein Rückluftkühler aktiviert istTylko wtedy, gdy nie jest aktywna żadna chłodnica powietrza powracającego
Die Platine prüfen, wenn nötig austauschen.Sprawdzić płytkę drukowaną, w razie potrzeby wymienić.
Anzeige erscheint, wenn maximale Endposition erreicht wurdeKomunikat pokazuje się, gdy osiągnięta została maksymalna pozycja krańcowa.
Anzeige erscheint, wenn minimale Endposition erreicht wurdeKomunikat pokazuje się, gdy osiągnięta została minimalna pozycja krańcowa.