"trotz" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
trotzmimo

Beispieltexte mit "trotz"

Trotz dieser Maßnahmen konnte letztlich kein Unternehmen zur Mitarbeit bewogen werden.Jednakże mimo działań następczych nie spotkano się z chęcią współpracy.
Trotz dieser Klarstellung übermittelte die chinesische Regierung die Information nicht.Pomimo tych wyjaśnień rząd ChRL nadal nie udzielił tych informacji.
Trotz abgeschaltetem Hauptschalter stehen im Schaltschrank noch folgende Baugruppen unter SpannungPomimo wyłączonego włącznika głównego, następujące instalacje i zespoły pozostaną jeszcze pod napięciem
Trotz der Anstrengungen der CAAN gibt es keine ausreichenden Belege für klare und nachhaltige Verbesserungen.Mimo wysiłków ze strony CAAN brak jest wystarczających dowodów potwierdzających wyraźne i stałe zmiany na lepsze.
Trotz dieses Unterschiedes hat die Untersuchung ergeben, dass dieser Typ von Modulen an das Netz angeschlossen werden kann.Pomimo tej różnicy dochodzenie wykazało, że ten rodzaj modułów może być podłączany do sieci.
Trotz eines Verbrauchsanstiegs im analysierten Zeitraum erhöhte sich der Marktanteil der Unionshersteller nicht entsprechend dem Verbrauch.Pomimo wzrostu konsumpcji w analizowanym okresie udział producentów unijnych w rynku nie wzrósł wraz z konsumpcją.
Trotz dieser grundsätzlichen Verpflichtung kann sich der Erlass des abschließenden Urteils des einzelstaatlichen Gerichts unter bestimmten Umständen verzögern.Pomimo tego ogólnego wymogu mogą jednak wystąpić okoliczności, w których ostateczne orzeczenie sądu krajowego będzie opóźnione.
Die Kennzahl blieb trotz eines Rückgangs recht hoch.Mimo spadku wskaźnik ten pozostaje na dość wysokim poziomie.
sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein NOTFALL auftreten, ist wie folgt vorzugehenJeśli mimo podjęcia wszystkich środków ostrożności doszłoby jednak do WYPADKU, należy postępować w następujący sposób
In der Tat existierte der Wirtschaftszweig der Union seit jeher trotz schwankender Aluminiumpreise.W rzeczywistości przemysł unijny zawsze funkcjonował w warunkach fluktuacji cen aluminium.
Die Oberfläche darf daher nicht rau sein und muss trotz etwaiger vorstehender Teile leicht zu reinigen sein.Zatem nie może to być powierzchnia nierówna; ewentualne wypukłości nie mogą utrudniać czyszczenia.
Der Untersuchung zufolge ging der Verbrauch aber trotz deutlich gesenkter Einspeisungstarife nicht wesentlich zurück.W toku dochodzenia wykazano jednak, że pomimo ważnych cięć taryf gwarantowanych nie doszło do znacznego spadku konsumpcji.
Nach Ansicht der Überwachungsbehörde sollte das Erreichen von Umweltschutzzielen trotz der Finanzkrise weiterhin eine hohe Priorität haben.Urząd jest zdania, że cele w zakresie ochrony środowiska powinny pozostać priorytetem pomimo kryzysu finansowego.
Die Verkaufspreise konnten trotz eines leichten Anstiegs kein nachhaltiges Niveau erreichen und sich dem Anstieg der Produktionskosten anpassen.Mimo że zwiększono nieco ceny sprzedaży, nie można było osiągnąć stabilnego poziomu i zrównoważyć wzrost kosztów produkcji.