"selbstständig" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

selbstständigautonomicznie

Beispieltexte mit "selbstständig"

Es soll den Lernenden dabei helfen, über ihre Lernziele nachzudenken, ihren Lernprozess zu planen und selbstständig zu lernen.Dokument ten pomaga osobom uczącym się języków uświadomić sobie cele związane z nauką, planować jej tok i samodzielnie uczyć się.
Außerdem wird der Zugang von Kleinstunternehmen, darunter selbstständig Erwerbstätige und Sozialunternehmen zu Finanzierungen verbessert.Dostęp do finansowania dla mikroprzedsiębiorstw, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek, oraz przedsiębiorstw społecznych, jest również wzmocniony.
das Programm berechnet dann selbstständig die Bahnen zum Ausräumen von Formen oder legt fest, dass erst gebohrt und dann ein Gewinde geschnitten wirdNastępnie oblicza on samodzielnie tory zdejmowania materiału lub określa kolejność czynności przy wykonywaniu i gwintowaniu otworu.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

selbstständiger Berufzawód samodzielny
selbstständiger Handelhandel niezależny
selbstständige Tätigkeitsamozatrudnienie
Selbstständigkeit von Behindertenniezależność niepełnosprawnych
Selbstständigkeit, Unternehmergeist und Gründung von Unternehmen:Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw:
selbstständige Rückstellung in Grundstellung, auf Antriebswelle verstellbarautomatyczny powrót do położenia wyjściowego, przestawianie na wale napędowym
selbstständige Rückstellung in Grundstellung, auf Antriebswelle links oder rechts verstellbarautomatyczny powrót do położenia wyjściowego, przestawianie na wale napędowym z lewej lub prawej strony
Typgenehmigung von Fahrzeugen, Systemen, selbstständigen technischen Einheiten und BauteilenHomologacja typu pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych
Merkmale zur Typidentifizierung, sofern auf dem Bauteil/der selbstständigen technischen Einheit vorhanden [1]:Sposób identyfikacji typu, jeżeli oznaczono go na części/oddzielnym zespole technicznym: [1]
Das Gleiche gilt für selbstständige Tätigkeiten, wenn sie von bestehenden Rechtsvorschriften erfasst werden.Takie samo rozumowanie dotyczy kwestii związanych z prowadzeniem działalności na własny rachunek w zakresie uregulowanym przepisami prawnymi.
Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit (Einkünfte aus landwirtschaftlicher, gewerblicher oder nichtgewerblicher Tätigkeit)Dochody z działalności prowadzonej na własny rachunek (dochody z działalności rolniczej, przemysłowej, handlowej i pozahandlowej)
Jeder nach dieser Verordnung als selbstständige technische Einheit typgenehmigte Motor muss ein EG-Typgenehmigungszeichen tragen.Każdy silnik, który uzyskał homologację typu na podstawie niniejszego rozporządzenia jako oddzielny zespół techniczny, nosi znak homologacji typu WE.
Unterstützung der Entwicklung von Gründerzentren und Investitionsunterstützung für Selbstständige, Kleinstunternehmen und Unternehmensgründungenwspieranie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości oraz wsparcie inwestycyjne pracy na własny rachunek, mikroprzedsiębiorstw i tworzenia przedsiębiorstw.
Unterstützung der Entwicklung von Gründerzentren und Investitionsunterstützung für Selbstständige, Kleinstunternehmen und Unternehmensgründungen;wspieranie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości oraz wsparcie inwestycyjne pracy na własny rachunek, mikroprzedsiębiorstw i tworzenia przedsiębiorstw;