"rechnen" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

rechnenobliczać

Beispieltexte mit "rechnen"

bei der Aufstellung der Maschine ist mit folgenden besonderen Gefahren zu rechnenPrzy ustawianiu maszyny mogą wystąpić następujące szczególne zagrożenia.
beim Transport der Maschine ist mit folgenden speziellen Gefährdungen zu rechnenPrzy transporcie maszyny mogą wystąpić następujące szczególne zagrożenia
Nach EMAS registrierte Organisationen können mit regulatorischer Entlastung rechnen.Organizacje zarejestrowane w EMAS mogą spodziewać się ulgi regulacyjnej.
bei der Inbetriebnahme der Maschine ist mit folgenden speziellen Gefährdungen zu rechnenPrzy rozruchu maszyny mogą wystąpić następujące szczególne zagrożenia.
beim Bedienen und im Normalbetrieb der Maschine ist mit folgenden speziellen Gefahren zu rechnenPodczas obsługi oraz eksploatacji maszyny należy mieć na uwadze następujące potencjalne szczególne zagrożenia
Folglich ist ohne die geltenden Zölle mit einem Wiederauftreten des Dumpings vonseiten der VR China zu rechnen.W związku z tym, musimy oczekiwać, że przy braku obecnie pobieranych opłat celnych, powtórzy się dumping z Chin.
Aufgrund des dargelegten Sachverhalts wäre bei einem Außerkrafttreten der Maßnahmen mit einem erneuten Auftreten des Dumpings zu rechnen.W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo, że jeżeli środki by wygasły, dumping wystąpiłby ponownie.
Dementsprechend rechnen sich Breitbandnetze in der Regel nur in Bezug auf einen Teil der Bevölkerung.W efekcie opłacalne sieci szerokopasmowe obejmują zazwyczaj tylko część populacji.
bei der Instandhaltung der Maschine ist mit speziellen Gefährdungen zu rechnen und somit Maßnahmen zu treffenPrzy wykonywaniu prac mających na celu utrzymanie maszyny w dobrym stanie mogą wystąpić pewne szczególne zagrożenia, którym należy zapobiegać poprzez podjęcie odpowiednich kroków.
Die Organisationen für die kollektive Rechtewahrnehmung rechnen gegenüber den Anbietern von Online-Diensten elektronisch ab.Organizacje zbiorowego zarządzania wystawiają faktury dostawcom usług online drogą elektroniczną.
Es wurde ferner geprüft, ob bei einem Außerkrafttreten der Maßnahmen erneut mit einer bedeutenden Schädigung zu rechnen wäre.Zbadano również, czy prawdopodobne jest ponowne wystąpienie istotnej szkody w przypadku zezwolenia na wygaśnięcie środków.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

abrechnenfakturować
berechnendwyrachowany
Heizzeit berechnenobliczanie czasu grzania
Die Maßnahme ist somit dem Staat zuzurechnen.Przedmiotowy środek można zatem przypisać państwu.
Die Bezugsleistung nach folgender Formel berechnen:Obliczyć moc referencyjną jako:
Das Bremsmoment ist in den Reibwert μ umzurechnen.Moment hamowania przekłada się na współczynnik tarcia μ.
Die Institute berechnen diese Zahl mindestens wöchentlich.Instytucje obliczają tę miarę co najmniej raz w tygodniu.
Die gewichteten Stromverbrauchswerte sind wie folgt zu berechnen:Średnie ważone wartości zużycia energii elektrycznej należy wyliczyć jak poniżej:
Anschließend ist die Eindrückungsfläche wie folgt zu berechnen:Następnie należy wyznaczyć obszar zgniatania w sposób następujący:
Die gewichteten Kraftstoffverbrauchswerte sind wie folgt zu berechnen:Wartości ważone zużycia paliwa należy wyliczyć jak poniżej: