"mehrere" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
mehrerekilka

Beispieltexte mit "mehrere"

mehrere Kalibrieroptionenwiele możliwości kalibracji
Mehrere Antworten sind möglich.Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Mehrere Blöcke können gleichzeitig eingeworfen werdenJednocześnie może zostać wrzuconych kilka bloków
Mehrere Werkstücke gleichzeitig spannen und bearbeitenmożliwość jednoczesnego mocowania i tym samym jednoczesnej obróbki kilku przedmiotów
mehrere ausgeprägtere Hayward-Nähte mit leichter Verdickung,kilka bardziej uwydatniających się „znamion Haywarda”, z nieznacznym zgrubieniem,
Mehrere Indikatoren wiesen von 2008 bis zum UZÜ eine negative Entwicklung auf.Wiele wskaźników cechowały tendencje ujemne między 2008 r. a ODP.
Mehrere Spannplatten können zu einem großen Aufspannfeld zusammengebaut werden.z kilku połączonych płyt mocujących można utworzyć duże pole mocujące.
Mehrere Mitgliedstaaten haben von dieser besonderen Stützungsmaßnahme Gebrauch gemacht.Część państw członkowskich skorzystała z tych szczególnych środków wsparcia.
eines oder mehrere der folgenden Merkmale:występuje jedna lub więcej z następujących cech:
Gemeinsame Bestimmungen für mehrere MaßnahmenWspólne przepisy dla kilku działań
Ein Kanal kann ein oder mehrere Kabel enthalten.Kanał może zawierać jeden przewód lub większą ich liczbę.
Es können mehrere Maßnahmen kombiniert werden.Możliwe jest połączenie różnych działań.
eines oder mehrere der nachstehenden Erzeugnisse:jeden lub kilka spośród następujących produktów:
wenn ein oder mehrere Verstöße festgestellt wurden:w przypadku wykrycia jednego lub kilku naruszeń:
in Feld 16 einer oder mehrere der folgenden KN-Codes:w rubryce 16, co najmniej jeden spośród następujących kodów CN:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Fräsen mehrerer Nuten an einer Spindelfrezowanie wielu rowków za pomocą jednego wrzeciona
Teil einer oder mehrerer Prioritätsachsen.część co najmniej jednej osi priorytetowej.
Partnerschaft und Steuerung auf mehreren EbenenPartnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie