"maximal" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

maximalmaksymalnie

Beispieltexte mit "maximal"

Einschaltdauer, maximalczas włączenia, maksymalny
maximal einstellbare LaserleistungMaksymalna, możliwa do ustawienia moc lasera.
Maximal verfügbare Durchflussmengemaksymalne dostępne natężenie przepływu wody
Maximal verfügbare Durchflussmengen bei „Sanitärarmaturen“Maksymalne dostępne natężenie przepływu wody dla „armatury sanitarnej”
Maximal zulässiger Abgasgegendruck bei Nenndrehzahl und Volllast (nur bei Selbstzündungsmotoren): … kPaMaksymalne dopuszczalne przeciwciśnienie wydechu przy znamionowej prędkości obrotowej i pełnym obciążeniu silnika (dotyczy jedynie silników z zapłonem samoczynnym): … kPa
maximal 1 cm2 der Gesamtoberfläche der Frucht im Falle länglich oder rechteckig ausgebildeter Schalenmängel.maksymalnie 1 cm2 całkowitej powierzchni w przypadku niedoskonałości o kształcie podłużnym lub prostokątnym.
Maximal 1 % der jährlichen Haushaltsmittel, die IP zugewiesen sind, können für Projekte der technischen Hilfe bereitgestellt werden.Na projekty pomocy technicznej można przeznaczyć maksymalnie 1 % rocznego budżetu przydzielonego na projekty zintegrowane.
Ein Rezeptname besteht aus maximal acht Zeichen.Nazwa receptury składa się z maksymalnie ośmiu znaków.
Kleinstwert der maximal verfügbaren Durchflussmengenajniższe maksymalne dostępne natężenie przepływu wody
Der Betrag der Finanzhilfe beträgt maximal 3 Mio. EUR.Kwota dotacji nie przekracza 3 mln EUR.
An einer Maßnahme nehmen maximal fünf Rechtspersonen teil.W każdym działaniu bierze udział nie więcej niż 5 podmiotów prawnych.
Angabe der maximal zulässigen Bruttobeihilfeintensität: …Proszę wskazać maksymalną intensywność pomocy wyrażoną w ujęciu brutto: …
Darf von maximal sechs Schiffen gleichzeitig befischt werden.Połowy prowadzone przez nie więcej niż 6 statków jednocześnie.
Bei Neuabschlüssen sind Laufzeiten von maximal 30 Jahren zulässig.terminy zapadalności w przypadku nowych przepływów będą ograniczone do 30 lat;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Maximaldrehzahlobroty maksymalne
maximale Klemmweitemaksymalna rozpiętość zacisku
maximale Kühllängemaksymalna długość chłodzenia
Maximale Spitzenweitemaks. rozstaw kłów
maximale Messsicherheitmaksymalna niezawodność pomiaru
Maximale Schmelzschnitthöhemaksymalna wysokość cięcia przez wytapianie szczeliny
Maximaler Abschlag: …maksymalna kwota obniżki: …
Maximalgewicht der Werkstückemasa maksymalna przygotówek
Maximale Anzahl der MaterialienMaksymalna liczba materiałów
Maximale tilgungsfreie Zeit: …maksymalna długość okresu karencji: …
maximale Laserleistung für VorwahlMaksymalna moc lasera do wyboru
maximale Schweißzeit in [s] Nest LMaksymalny czas zgrzewania w [s] Gniazdo L
maximale Wegstrecke nach Betätigungmaksymalna droga pokonywana po włączeniu
maximaler Feuchtigkeitsgehalt höchstens 36,72 %;maksymalna zawartość wilgoci nieprzekraczająca 36,72 %;
Maximale Trocknungstemperatur für Bedienebene [°C]Maksymalna temperatura suszenia dla pulpitu obsługi [°C]
Die maximale Zeit ist abgelaufenMaksymalny czas upłynął
gemessen bei maximaler Temperaturpomiar przy maksymalnej temperaturze
Berechnung des maximalen AbgabensatzesObliczenie maksymalnej stawki opłaty
Scheibendicke (maximal zulässiger Verschleiß)Grubość tarczy (minimalna dopuszczalna grubość zużytej tarczy)
Zulässige maximale Abweichung der Laserleistung.Maksymalna, dopuszczalna odchyłka mocy lasera.
extensive Beweidung (Zeitraum, maximaler Viehbesatz),wypas ekstensywny (czas, maksymalna obsada zwierząt),
minimaler Zylinderdurchmesser mit maximalen Spannkräftenminimalna średnica cylindra z maksymalnymi siłami mocującymi