"intern" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
internwewnętrzny

Beispieltexte mit "intern"

Fähigkeit zum Festhalten intern generierter Kamera-Positionsdaten.zdolność do nanoszenia wytwarzanych wewnętrznie ścieżek danych o kamerze.
Vom System intern verwendeter Code zur Bestimmung der Ratingagentur (CRA).Kod stosowany wewnętrznie w systemie na potrzeby identyfikacji agencji ratingowej.
Annahmen über Zahlungsströme und Abzinsungssätze müssen intern zueinander passen.założenia dotyczące przepływów pieniężnych i stóp dyskontowych powinny być wewnętrznie spójne.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

ArbeiterinternationaleMiędzynarodówka Robotnicza
Internatinternat
InternetInternet
Internetbenutzerinternauta
Internetadresseadres internetowy
interne Störungwewnętrzne zakłócenie
interne Begrenzungwewnętrzne ograniczenie
interner Füllstandsmelderwewnętrzny sygnalizator stanu napełnienia
interne Fertigungskontrollewewnętrzna kontrola przebiegu produkcji
interne Zahlenbereichsüberschreitungwewnętrzne przekroczenie zakresu liczb
Amnesty InternationalAmnesty International
Sozialistische InternationaleMiędzynarodówka Socjalistyczna
Internationale Marke (ITM)Zarejestrowany międzynarodowy znak towarowy (ITM)
internationales Abkommen UNOpakt międzynarodowy ONZ
internationales humanitäres Rechtmiędzynarodowe prawo humanitarne
internationaler öffentlicher Dienstmiędzynarodowa służba cywilna
Internationale Bankkontonummer (IBAN)Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
Der Interne PrüferAudytor wewnętrzny
Zugang zum Internet.dostęp do internetu.
davon: gruppeninterne Positionenw tym: operacje z podmiotami w tej samej grupie kapitałowej
Ergebnisse interner Qualitätskontrollen,wyniki wewnętrznych kontroli jakości;
Interner Fehler, bitte meldenWewnętrzny błąd, zgłoś
internationale Rolle der Unionmiędzynarodowa rola UE
International eingetragenes Design (ICD)Zarejestrowany wzór międzynarodowy (ICD)
Internationale Organisation für MigrationMiędzynarodowa Organizacja ds. Migracji
Internationale Vereinigung für DokumentationMiędzynarodowa Federacja Dokumentacji
Internationales Institut für BildungsplanungMiędzynarodowy Instytut Planowania Edukacji
Internationale Engineering- und ProjektkompetenzMiędzynarodowe kompetencje inżynieryjne i projektowe
Hinweis interner Fehler xxxWskazówka Błąd wewnętrzny xxx
Berichte des Internen PrüfersSprawozdania audytora wewnętrznego
EU-Recht - Internationales Rechtprawo UE - prawo międzynarodowe
Voraussetzung ist ein Internetanschluss.Warunkiem jest połączenie internetowe.
Bank für internationalen ZahlungsausgleichBank Rozrachunków Międzynarodowych
D. Internationale industrielle ZusammenarbeitSzacuje się, że w ramach współpracy w dziedzinie regulacji z głównymi partnerami handlowymi (USA, Japonią, Chinami, Brazylią, Rosją, Kanadą, Indiami) można wskazać średnio 2 obszary, w których osiągnięto istotne zbliżenie regulacji technicznych. Łączne 4
Erweiterung einer internationalen Organisationrozszerzenie organizacji międzynarodowej