"geheim" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
geheimtajny

Beispieltexte mit "geheim"

Die Beratungen und Arbeiten des Disziplinarrates sind geheim.Obrady i postępowanie Komisji Dyscyplinarnej są tajne.
Diese Verordnung sollte nur solche Spezifikationen festlegen, die nicht geheim sind.Niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić jedynie te wymogi, które nie są objęte tajemnicą.
Diese Spezifikationen sollten durch Spezifikationen ergänzt werden, die geheim bleiben können, um Fälschungen und Verfälschungen zu verhindern.Należy je uzupełnić wymogami, które mogą pozostać tajne w celu uniknięcia ryzyka podrabiania i przerabiania dokumentów.
jede Vertragspartei ist der anderen Vertragspartei gegenüber verpflichtet, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse geheim zu halten und nur zum Zwecke der Erfüllung dieser Vereinbarung für sich selbst zu nutzenKażda ze stron umowy jest zobowiązana w stosunku do drugiej strony do ochrony tajemnic handlowych i przemysłowych oraz do wykorzystywania ich tylko do własnych potrzeb w celu wykonania niniejszej Umowy.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Geheimnistajemnica
Geheimbundorganizacje tajne
Geheimtuereitajemniczość
Geheimdiensttajne służby
geheime Wahlgłosowanie tajne
militärisches Geheimnistajemnica wojskowa
Geheimhaltung und InformationsaustauschTajemnica służbowa i wymiana informacji
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisochrona komunikowania
eine Beschreibung der Geheimhaltungsregeln,opis zasad poufności,
Schutz der Geschäfts- und Industriegeheimnisse;ochronę tajemnicy handlowej i przemysłowej;
Vertraulichkeit, Berufsgeheimnis und SchweigerechtPoufność, tajemnica zawodowa i prawo do zachowania milczenia
Vertraulichkeit und Geheimhaltung von AufsichtsaufgabenPoufność i tajemnica służbowa w odniesieniu do zadań nadzorczych
Der Wert wird aus Geheimhaltungsgründen nicht angegeben.Wartość nie została podana ze względu na zachowanie poufności.