"ermessen" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
ermessenoceniać

Beispieltexte mit "ermessen"

oder, nach Ermessen des Herstellers:lub, według uznania producenta pojazdu,
Ihre Ausübung liegt im Ermessen des Originators,opcję realizuje się według uznania instytucji inicjującej;
Oder nach Ermessen des Herstellers bei Fahrzeugen der Klasse M1 und N1 [15]:lub, według uznania producenta, dla pojazdów kategorii M1 i N1 [15]
Unvorhergesehene Umstände während des Flugbetriebs — Ermessen des KommandantenNieprzewidziane okoliczności podczas operacji lotniczej – decyzje podejmowane według uznania dowódcy
Die Größe des Zeichens und der Ziffern legt der Hersteller nach eigenem Ermessen fest.Wielkość symbolu i znaków pozostawia się decyzji producenta.
Der Gesamtprobenumfang sollte im Ermessen der zuständigen Behörden der EFTA-Staaten liegen.Ogólny poziom pobierania próbek powinien być pozostawiony do oceny właściwym organom w Państwach EFTA.
B1 In unterschiedlichen Bewertungssituationen kann nach jeweils unterschiedlichem Ermessen geurteilt werden.B1 Osądy stosowane w różnych sytuacjach wyceny mogą się różnić.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Ermessensbefugniswładza dyskrecjonalna
Ermessensspielraum, den der Entscheidungsträger bei seinen Entscheidungen über die betreffenden Tätigkeiten hat.siada podmiot podejmujący decyzje przy podejmowaniu decyzji związanych z tymi czynnościami.
bei Wiederverwendung vorhandener Schleifriemen den auf den Schleifriemen notierten Verschleißwert wieder einstellen, oder nach 6.2.8 vermessenW przypadku ponownego użycia posiadanych już pasów szlifierskich należy ponownie ustawić zanotowany na tych pasach stopień zużycia lub dokonać pomiaru zużycia według opisu w rozdziale 6.2.8.
seine maßgebliche Ermessensausübung und Annahmen bei der Bestimmungznaczące subiektywne oceny i założenia poczynione przy określaniu:
Das Management übt beispielsweise seinen Ermessensspielraum aus, wenn es festlegtNa przykład kierownictwo dokonuje subiektywnych ocen w przypadku ustalania:
Medienkontakte und Public Relations (Veranstaltungen, Teilnahme an Verbrauchermessen usw.),kontakty z prasą oraz kontakty PR (wydarzenia, uczestnictwo w targach itd.),
bei denen die damit beauftragte Stelle oder Einrichtung keine Ermessensbefugnis auszuüben hat.nie wiążą się z korzystaniem ze swobody decyzyjnej przez podmiot lub organ dokonujący płatności.
Nichtsdestotrotz verfügt der Fondsmanager bei seinen Entscheidungen über einen großen Ermessensspielraum.Niemniej jednak towarzystwo funduszu inwestycyjnego ma dużą swobodę w podejmowaniu decyzji.
In diesem Feld können Hinweise nach dem Ermessen der Mitgliedstaaten, besondere Auflagen u. ä. vorgedruckt werden.To pole przeznaczone jest do nadruku informacji według uznania państw członkowskich włącznie z wszelkimi warunkami
Sicherstellung, dass die unternehmensbezogenen Rechtsvorschriften, Regeln und Verfahren ohne Ermessensspielraum oder Diskriminierung ordnungsgemäß angewandt werden.Należy zapewnić, by wdrażanie przepisów, zasad i procedur związanych z biznesem odbywało się w sposób właściwy, nieuznaniowy i niedyskryminujący.