"derjenige" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

derjenigeten

Beispieltexte mit "derjenige"

Falls mehrere Gründe vorliegen, ist derjenige anzugeben, der die höchste Sanktion nach sich zieht.Gdy istnieje więcej niż jedna przyczyna, należy wskazać tę, która uzasadnia najwyższą karę.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Unterhaltspflichten außer derjenigen, die mit dem Tod entstehen;zobowiązania alimentacyjne inne niż zobowiązania powstające wskutek śmierci;
Die Farbe der Unterschrift muss sich von derjenigen des Vordrucks unterscheiden.Podpis i pieczęć muszą być innego koloru niż kolor druku.
Einzelperson: alle Variablen außer derjenigen für die „Finanzielle Belastung“.osoby indywidualne: wszystkie zmienne z wyjątkiem jednej dotyczącej „napięć finansowych”;
angemessene Qualifikation all derjenigen, die in irgendeiner Weise an der Modellentwicklung beteiligt sind.strony odpowiedzialne za dowolny element procesu tworzenia modeli posiadają odpowiednie kwalifikacje.
Die Entwicklung der gedumpten Niedrigpreiseinfuhren steht in Kontrast zu derjenigen des Wirtschaftszweigs der Union.Wyniki taniego przywozu towarów po cenach dumpingowych kontrastują z wynikami przemysłu unijnego.
Die Auswuchtmaßnahme bei Ersatz-Bremsscheiben/-trommeln muss derjenigen des ausgetauschten Original-Bauteils entsprechen.Przepisy dotyczące wyważenia w odniesieniu do zamiennych tarcz hamulcowych i zamiennych bębnów hamulcowych muszą odpowiadać przepisom, które odnoszą się do części oryginalnej.
Mindestkriterien für Energieaudits einschließlich derjenigen, die als Teil von Energiemanagementsystemen durchgeführt werdenKryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych, w tym audytów przeprowadzanych w ramach systemów zarządzania energią