"danach" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

danachnastępnie

Beispieltexte mit "danach"

danach halbjährlichnastępnie w odstępach półrocznych
danach geben Sie die Maße in mm einNastępnie wprowadź wymiary w mm.
Danach legen Sie den Ordnernamen fest.Następnie określ nazwę folderu.
Danach mit beiden Klammern befestigen.Następnie zamocować obie klamry.
danach jedes vollständige Kalenderjahr;następnie – każdy pełny rok kalendarzowy;
danach werden die Daten analysiert und angezeigtNastępnie dane zostaną poddane analizie i wyświetlone.
Danach können sie sich je nach Marktbedingungen ändern.Po tym terminie mogą się one zmienić odpowiednio do sytuacji na rynku.
Danach wird Ihr Asylantrag im zuständigen Land geprüft.Wniosek o azyl zostanie następnie rozpatrzony w państwie, które jest za to odpowiedzialne.
das Risiko für Bienen während der Ausbringung (Overspray) und danach.ryzyko dla pszczół podczas stosowania (nadmierny oprysk) i w jego następstwie.
Roboter lernt danach Rad einNastępnie robot zaprogramuje się na koło.
erstmalig nach 2 Wochen, danach halbjährlichPo raz pierwszy po 2 tygodniach, następnie w odstępach półrocznych
diese Personen müssen die Betriebsanleitung kennen und danach handelnOsoby te muszą znać treść niniejszej instrukcji obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej informacjami.
Gleichwohl werden für 2014 und danach erhebliche Einsparungen erwartet.Tym niemniej oczekuje się, że w roku 2014 i w latach kolejnych uzyskane zostaną znaczne oszczędności.
Forderungen lassen sich danach unterscheiden, ob sie handelbar sind oder nicht.Zobowiązania finansowe można podzielić w zależności od tego, czy są one zbywalne czy niezbywalne.
nach einem Tieftauchgang oder einer Blutspende, sofern danach kein angemessener Zeitraum verstrichen ist,po nurkowaniu głębokościowym lub oddaniu krwi, chyba że po upływie stosownego czasu;
Erst danach kommt es unter folgenden Voraussetzungen für eine Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfe in Frage:Dopiero po upływie tego okresu przedsiębiorstwo może otrzymać pomoc na ratowanie lub restrukturyzację, pod warunkiem że:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

danach werden die ältesten Datensätze auf der SPS überschriebenNastępnie będą zastępowane najstarsze rekordy danych na sterowniku PLC.
Danach muss die Steuereinheit aus- und wieder eingeschaltet werden.Następnie konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie sterownika.
Danach unterteilt der HFF die Hypothekarkredite in drei Kategorien:Na tej podstawie HFF dzieli kredyty hipoteczne na następujące trzy kategorie:
danach gibt er die Garantiedaten in die entsprechenden Felder der Maske einNastępnie w odpowiednich polach ekranu wprowadza on dane dotyczące gwarancji
Danach wurden in derselben Provinz zwei weitere gesonderte Ausbrüche festgestellt.Następnie w tej samej prowincji stwierdzono dwa kolejne, oddzielne przypadki obecności.
Danach wählt der Ausschuss mit einfacher Mehrheit die Vorsitzenden der Fachgruppen.Następnie Komitet wybiera zwykłą większością przewodniczących sekcji specjalistycznych.
Danach kann die Bedienebene geändert werden, indem das betreffende Passwort eingegeben wird.Następnie możliwa jest zmiana poziomu obsługowego przez wpisanie odpowiedniego hasła.
Für jede Marktzeiteinheit eine Stunde vor der ersten untertäglichen Vergabe und danach in EchtzeitNa 1 godzinę przed pierwszą alokacją śróddzienną, a następnie w czasie rzeczywistym, dla każdego podstawowego okresu handlowego
Unmittelbar danach muss der Vermerk „Denominazione di Origine Protetta“ oder die Abkürzung „D.O.P.“ folgen.Bezpośrednio po niej należy umieścić napis „Denominazione di Origine Protetta” (Chroniona Nazwa Pochodzenia) lub skrót „D.O.P.” (ChNP).
Der Umfang der Umstrukturierung richtet sich danach, wie schwerwiegend die Probleme der jeweils betroffenen Bank sind.Stopień restrukturyzacji będzie zależał od tego, jak poważna jest sytuacja danego banku.
So ist die Empfindlichkeit von Geruchs- und Geschmackssinn vor den Mahlzeiten besonders groß und geht danach zurück.Posiłki są poprzedzone okresem, w którym wrażliwość zapachowo-smakowa wzrasta, natomiast po posiłku percepcja ta maleje.
Luftfahrzeugbeobachtungen sind während des Flugs zum Zeitpunkt der Beobachtung oder so bald wie möglich danach zu melden.Obserwacje ze statku powietrznego są przekazywane podczas lotu w czasie wykonywania obserwacji lub tak szybko, jak jest to możliwe.
Es wird empfohlen, danach alle Gegenstände gründlich zu spülen, damit alle Reste des Reinigungsmittels entfernt werden.“Zaleca się dokładne przepłukanie każdej sztuki wyposażenia w celu usunięcia wszelkich pozostałości detergentu.”.
Die allmähliche Einführung der Clearingpflicht könnte danach gestaffelt werden, welche Marktteilnehmer dieser Pflicht nachkommen müssen.Stopniowe wdrażanie obowiązku rozliczenia może być rozumiane w kategoriach rodzajów uczestników rynku, którzy muszą przestrzegać obowiązku rozliczania.