"auftreten" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

auftretenwystąpić

Beispieltexte mit "auftreten"

Auftreten von BergbaumerkmalenWystąpienie określonych warunków wydobycia,
Folgestörungen können auftretenMoże to doprowadzić do zakłóceń następczych!
Auftreten und Ausbreitung von Feuer auf Vegetationsflächen.Występowanie i rozprzestrzenianie się ognia na terenach porośniętych wysoką roślinnością (lasem).
Auftreten von Tier- und Pflanzenarten, zusammengefasst nach Gittern, Regionen, Verwaltungseinheiten oder sonstigen analytischen Einheiten.Występowanie gatunków zwierząt lub roślin pogrupowanych według siatki, regionu, jednostki administracyjnej lub innej jednostki analitycznej.
eine Schädigung kann auftretenUszkodzenia mogą mieć wystąpić
Ein schwacher Essigsäuregeruch kann auftreten.Może posiadać słaby zapach kwasu octowego.
bei sachwidrigem Gebrauch können Schäden auftretenW przypadku nieprawidłowego użycia mogą wystąpić uszkodzenia.
Es sollte keine bläuliche oder rötliche Färbung auftreten.Nie powinno pojawić się niebieskawe ani czerwone zabarwienie.
Plötzliche Veränderungen der Helligkeit dürfen nicht auftreten.Podczas przejścia nie powinny wystąpić gwałtowne zmiany natężenia światła.
bei Einwirkung einer höheren Strahlintensität können Verbrennungen auftretenW przypadku działania promieniowania o wysokiej intensywności, może dojść do oparzeń
Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Erneuerungen dürfen keine Helligkeitsschwankungen auftreten.Pomiędzy dwoma kolejnymi odświeżeniami nie następuje wahanie jasności.
nach dem Auftreten einer AblaufstörungPo wystąpieniu usterki w działaniu.
dieser Zustand auch in anderen Luftfahrzeugen vorliegen oder auftreten könnte.taki stan może istnieć lub powstać na innych statkach powietrznych.
Gewitter mit Hagel, die verdeckt, eingeschlossen, verbreitet oder in Böenlinien auftreten oderburze z gradem, które są zamaskowane, wbudowane, o znacznych rozmiarach przestrzennych lub występują w liniach szkwałów; lub
Gewitter ohne Hagel, die verdeckt, eingeschlossen, verbreitet oder in Böenlinien auftreten oderburze bez gradu, które są zamaskowane, wbudowane, o znacznych rozmiarach przestrzennych lub występują w liniach szkwałów; lub
Das Auftreten von Verbrennungsaussetzern in dem von den folgenden Kurven begrenzten Motorbetriebsbereich:występowanie przerw w zapłonie w zakresie działania silnika ograniczonego następującymi wartościami:
Festanschläge im Unterteil verhindern, dass mechanische Beschädigungen der Rollen und Führung auftreten könnenStałe zderzaki w części dolnej zapobiegają mechanicznym uszkodzeniom rolek i prowadnicy.
die in der Bedienungsanleitung festgelegten Schmierzyklen müssen eingehalten werden, da sonst Verschleiß auftreten kannNależy koniecznie przestrzegać terminów smarowania podanych w instrukcji obsługi, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić przyspieszone zużycie.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

sie können auf der Haut, der Augenlinse und der Netzhaut des Auges auftretenUszkodzenia te mogą wystąpić na skórze, soczewce i siatkówce oka.
Mess- und Prüfmittel sind in der Regel nur dann auf Schmutz zu untersuchen, wenn Messunstimmigkeiten auftretenŚrodki pomiarowe i kontrolne należy sprawdzać pod kątem zanieczyszczeń z reguły tylko w przypadku występowania rozbieżności pomiarów.
Messung der Kohlendioxidemission und des Kraftstoffverbrauchs zwischen zwei Zyklen, in denen Regenerationsphasen auftretenPomiar emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa pomiędzy dwoma cyklami, podczas których występują fazy regeneracji
im Allgemeinen können bei der Lasermaterialbearbeitung Dämpfe, Rauch oder mikroskopische Partikel aus dem Bearbeitungsbereich auftretenGeneralnie, podczas obróbki laserem w obszarze obróbki mogą powstawać pary, dym lub mikroskopijne cząsteczki.
die Gefahr des Einklemmens kann bei unsachgemäßer Handhabung und bei NICHT-Beachtung der Betriebsanleitung sowie bei NICHT-Beachtung der geltenden UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN auftretenZagrożenie ściśnięciem osób może jednak wystąpić przy niewłaściwym obchodzeniu się z maszyną, NIEPRZESTRZEGANIU informacji podanych w instrukcji obsługi oraz NIEPRZESTRZEGANIU obowiązujących PRZEPISÓW ZAPOBIEGANIA WYPADKOM.
Fälle der Nichterfüllung wiederholt auftreten,powtarzających się naruszeń;
Folgende oder ähnliche Fälle können auftreten:Mogą mieć miejsce następujące przypadki lub przypadki podobne do nich:
Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens des DumpingsPrawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu
Der in einem bestimmten Lebensraum auftretende Vegetationstyp.Typ roślinności występujący w określonym środowisku.
F. WAHRSCHEINLICHKEIT EINES ERNEUTEN AUFTRETENS DER SCHÄDIGUNGF. PRAWDOPODOBIEŃSTWO PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY
marine, litorale und in Küstenfeuchtgebieten auftretende Merkmalewyróżnienia morskich, litoralnych i przybrzeżnych terenów podmokłych
Schlussfolgerung zur Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens von DumpingWnioski dotyczące prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu